Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Desetoj sjednici održanoj 5. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Kada će borci dobiti godišnji borački dodatak i naknade za odlikovanja?

               Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o boračkom dodatku, Vlada Republike Srpske je bila dužna da isplati godišnji borački dodatak u prvom kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-18/16

Datum, 12. 04. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran Pologoš,  Klub poslanika PDP,  postavio je na Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 05. aprila 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                      

           „Kada će borci dobiti godišnji borački dodatak i naknade za odlikovanja?“

O D G O V O R

           U pogledu isplate godišnjeg boračkog dodatka, nadležnost  Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite je da izvrši obračun i zajedno sa spiskovima korisnika tog prava, obračun  dostavi Ministarstvu finansija radi isplate. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je u tom smislu izvršilo svoju obavezu  u potpunosti i na vrijeme.

          Ministarstvo finansija je nadležno za praćenje priliva novca i određivanje dinamike isplate svih potraživanja kao i prioritete u isplatama, te  smatramo da će isplata godišnjeg boračkog dodatka biti prioritet u odnosu na ostale obaveze.

           Isplata naknade za odlikovanja,  izvršena je 07. marta 2016. godine.

 

                                                                                                                                           M I N I S T A R                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       Milenko Savanović

 

 

 

 

 

05.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9