Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Da li Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS ima namjeru da objavi spiskove boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS?

Obrazloženje

               Mišljenja sam da je potrebno objaviti spiskove boraca kako bismo imali uvid i prepoznali one koji ne zaslužuju da budu na istim. Objavljivanje spiskova boraca daje mogućnost da javnost, odnosno prvenstveno borci izvrše reviziju pravih boraca i onih koji to nisu. Spiskove boraca su već objavile neke zemlje u okruženju (npr. Republika Hrvatska).

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-34/16

Datum, 20. 10. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran PologošKlub poslanika PDPpostavio je na Četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. oktobra 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                     

           „Da li Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS ima namjeru da objavi spiskove boraca odbrambeno otadžbiskog rata RS?

Obrazloženje

                  Mišljenja sam da je potrebno objaviti spiskove boraca kako bismo imali uvid i prepoznali one koji ne zaslužuju da budu na istim. Objavljivanje spiskova boraca daje mogućnost da javnost, odnosno prvenstveno borci izvrše reviziju pravih boraca i onih koji to nisu. Spiskove boraca su već objavile neke zemlje u okruženju (npr. Hrvatska).“

O D G O V O R

                Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske  nema namjeru da objavi spiskove boraca iz sljedećih razloga:

                 Javno objavljivanje spiskova boraca odnosno informacija koje imaju karakter lične informacije, bilo bi u suprotnosti sa Zakonom o slobodi pristupa informacija („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/01), te Zakonom  o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/01).                  

                 Takođe, treba napomenuti da je Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12), propisan postupak utvrđivanja statusa i kategorije borca u kome je obavezno pribavljanje mišljenja Boračke organizacije Republike Srpske kao najmasovnije organizacije boraca. U tom postupku koji provode opštinski/gradski organi uprave nadležni za boračko-invalidsku zaštitu, Boračka organizacija daje mišljenje o dužini angažovanja u oružanim snagama, te  o vremenu i uslovima angažovanja u zoni borbenih dejstava, koje je od uticaja na utvrđivanje statusa i kategorije borca.  U slučaju da promijeni svoje mišljenje u pojedinim slučajevima, postupak se može ponoviti. Boračka organizacija kao najmasovnija organizacija  boraca koja ima status udruženja od javnog interesa, raspolaže spiskovima boraca i ima mogućnost da  u skladu sa zakonskim ovlašćenjem preduzima  određene radnje u cilju osporavanja statusa borca licima koja nisu mogla steći taj status. U postupku revizije po službenoj dužnosti, Ministarstvo vrši provjeru zakonitosti rješenja o utvrđenom statusu i kategoriji borca, tako da imajući u vidu naprijed navedeno,  smatramo da nema ni potrebe ni zakonske mogućnosti za objavljivanjem  spiskova boraca.

                                                                                                           M I N I S T A R                                                                                                                                                                   

                                                                                                   Milenko Savanović

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9