Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Da li borci koji su ranjeni na prostoru BiH prije 19.5. 1992. godine, a bili su u sastavu bivše JNA, mogu ostvariti svoja prava u Republici Srbiji, ako na osnovu tog ranjavanja ne ostvaruju prava u Republici Srpskoj?

Postoji jedan broj boraca koji su ranjeni nekoliko puta u toku odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srspke, prije i poslije 19.5.1992. godine. Ranjavanja poslije navedenog datuma su uzeta pri utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta, dok ranjavanja prije tog datuma nisu uzeta u obzir.

               Molim da se ovo pitanje proslijedi nadležnom Ministarstvu u Republici Srbiji.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-13/17

Datum, 10. 05. 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran Pologoš,  Klub poslanika PDP,  postavio je na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25., 26. i 27. aprila 2017. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                      

           „Da li borci koji su ranjeni na prostoru BiH prije 19. 05. 1992. godine, a bili su u sastavu JNA, mogu ostvariti svoja prava u Republici Srbiji ako na osnovu tog ranjavanja ne ostvaruju prava u Republici Srpskoj?

                                                                                   Obrazloženje

             Postoji jedan broj boraca koji su ranjeni nekoliko puta tokom odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, prije i poslije 19. 05. 1992. godine.

              Ranjavanja poslije navedenog datuma su uzeta pri utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta, dok ranjavanja prije tog datuma, nisu uzeta u obzir.

             Molim da se ovo pitanje proslijedi nadležnom Ministarstvu u Republici Srbiji.“

O D G O V O R

                U smislu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12), nesporno je da se prilikom ocjene vojnog invaliditeta cijeni ukupni invaliditet kao posljedica ranjavanja prije  19. 05. 1992. godine i invaliditet kao posljedica ranjavanja zadobijenog poslije tog datuma. Međutim, lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji, po propisima Republike Srbije može ostvariti status ratnog vojnog invalida samo po osnovu ranjavanja koje je zadobio kao pripadnik JNA prije 19. 05. 1992. godine, tako da  za ranjavanje koje je zadobio kao pripadnik VRS poslije 19. 05. 1992. godine,  status ratnog vojnog invalida ostvaruje po propisima Republike Srpske. Ako podnosilac zahtjeva nema prebivalište u Republici Srbiji, nema mogućnosti da ostvari status ratnog vojnog invalida po propisima Republike Srbije za ranjavanje koje je zadobio kao pripadnik JNA, tako da prilikom odlučivanja o zahtjevima za priznavanje statusa ratnog vojnog invalida, opštinski/gradski organi nadležni za boračko-invalidsku zaštitu,  uzimaju u obzir sva ranjavanja za koja su priloženi dokazi, izuzev  ranjavanja zadobijenih prije 19. 05. 1992. godine za koja postoje dokazi da je po osnovu tih ranjavanja podnosilac zahtjeva već stekao status ratnog vojnog invalida po propisima Republike Srbije.   

                Nema potrebe da se ovo pitanje prosljeđuje nadležnom ministarstvu u Republici Srbiji, budući da po pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite postoji međusobna saradnja dva ministarstva.

                                                                                                                                               M I N I S T A R                                                                                                                                                                

                                                                                                                                           Milenko Savanović

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9