Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

                Zašto se naplaćuje putarina osobama sa invaliditetom i da li će se, u skorije vrijeme, donijeti odluka o oslobađanju plaćanja putarine osoba sa invaliditetom?

                Ovo pitanje je riješeno u Federaciji BiH i osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu na autoputevima u Federaciji BiH, pa ne vidim razloga zašto osobe sa invaliditetom ne bi bile oslobođene od plaćanja u Republici Srpskoj?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-314/18

Datum: 01.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Pologoš na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto se naplaćuje putarina osobama sa invaliditetom i da li će se, u skorije vrijeme, donijeti odluka o oslobađanju plaćanja putarine osoba sa invaliditetom?

Ovo pitanje je riješeno u Federaciji BiH i osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu na autoputevima u Federaciji BiH, pa ne vidim razloga zašto osobe sa invaliditetom ne bi bile oslobođene od plaćanja u Republici Srpskoj?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Odredbama člana 66. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  89/13) propisano je da su plaćanja putarine oslobođena motorna vozila: hitne pomoći, Crvenog krsta, vatrogasne službe, oružanih snaga BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova, Auto-moto saveza Republike Srpske, kao i motorna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u skladu sa međunarodnim sporazumom na bazi reciprociteta.

Propisano je oslobađanje plaćanje putarine za motorna vozila onih subjekata čija je djelatnost u vezi sa bezbjednošću Republike ili nesmetanom i bezbjednom odvijanju saobraćaja.

Zakonom je takođe propisano da se putarina može uvesti za korišćenje autoputa, brzog puta ili njihovog dijela, ako na istom pravcu postoji alternativni javni put sa savremenim kolovozom za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Članom 8. Pravilnika o naplati putarine („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 9/14 i 41/16) propisano je da upravljač puta može odobriti popuste na putarinu, a način i postupak odobravanja popusta na putarinu propisuje upravljač puta.

Članom 5. Uredbe o visini putarine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 95/16) propisano je da Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka svojom odlukom može odobriti popuste na visinu putarine u zavisnosti od saobraćaja, vremenskih uslova, marketinških aktivnosti, tržišnih prilika i drugih opravdanih slučajeva utvrđenih opštim aktima Preduzeća.

Uzimajući u obzir navedeno jasno je da je propisano obavezno postojanje alternativnog javnog puta sa savremenim kolovozom za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, ukoliko korisnik ne želi da koristi autoput ili brzi put na kom se naplaćuje putarina. Takođe podzakonskim aktima predviđeni su popusti za korisnike autoputa ili brzog puta na kom se naplaćuje putarina, što predstvalja olakšice. 

Smatramo da su propisani popusti adekvatni i da predstvaljaju značajne olakšice korisnicima.

 

S poštovanjem,       

        

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9