Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset prvoj sjednici održanoj 12. septembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

                  Da li je pravo raspolaganja na stambenim jedinicama Vlada Republike Srpske prenijela na opštinu Višegrad kako bi se stambene jedinice mogle otkupiti?

                  Radi se o novoizgrađenim stambenim jedinicama na području opštine Višegrad koje su izgrađene za potrebe porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i izbjeglih i raseljenih lica.

ODGOVOR:

Broj: 18.03/1-011-438/17

Dana, _________________

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP, na Dvadeset prvoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 12. septembra 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

“Da li je pravo raspolaganja na stambenim jedinicama Vlada Republike Srpske prenijela na opštinu Višegrad kako bi se stambene jedinice mogle otkupiti?

Radi se o novoizgrađenim stambenim jedinicama na području opštine Višegrad koje su izgrađene za potrebe porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i izbjeglih i raseljenih lica.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 31/11 ),  dajemo sljedeći

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske, shodno Zaključku Narodne skupštine, br. 02/1-021-186/17 od 21. februara 2017. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 21/17), donosi odluke o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske, a postupak otkupa, u ime Republike Srpske, čiji su stanovi svojina, vrši Republička direkcija za obnovu i izgradnju.

Za stanove koje sadašnji korisnici ne otkupe, prenijeće se pravo raspolaganja na lokalne zajednice.

Kada je Višegrad u pitanju, do sada je Vlada donijela odluku za privatizaciju 38 stanova od ukupno 192.

Kada su u pitanju stanovi u kojima su porodica poginulih boraca i ratni vojni invalidi od I do IV kategorije, isti su ranijim odlukama Vlade iz 2008. i 2012. godine prenijeti na Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite u cilju trajnih rješenja stambenih pitanja ove kategorije stanovništva i ti stanovi su sada u vlasništvu navedenih porodica.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                             MINISTAR

                                                                                           Davor Čordaš

 

12.09.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9