Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Zašto bortezomib ampule za liječenje rijetke bolesti mijelom multiple skleroze nema na pozitivnoj listi lijekova i zašto su iste ampule skuplje za 50% nego u Republici Srbiji?

               Obrazloženje: Bortezomib ampule koje se koriste za liječenje mijelom multiple skleroze nema na pozitivnoj listi lijekova u Republici Srpskoj, dok se na pozitivnoj listi u Republici Hrvatskoj nalaze od 2006. godine, a u Republici Srbiji od 2010. godine. Takođe, bortezomib ampule u Srbiji koštaju oko 2000 KM, dok u Repiblici Srpskoj koštaju 3000 KM.

ODGOVOR:

Broj: 11/07-012-70/16

Banjaluka, 23.02.2016. godine

REPUBLIKA SRPSKA

Narodna skupština

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje u vezi sa dostupnosti lijeka bortezomib na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

               Poštovani,

               Na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 9, 10. i 11. februara 2016. godine, narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP, postavio je sljedeće pitanje:

„Zašto bortezomib ampule za liječenje rijetke bolesti mijelom multiple skleroze nema na pozitivnoj listi lijekova i zašto su iste ampule skuplje za 50% nego u Republici Srbiji?

Obrazloženje:

Bortezomib ampule koje se koriste za liječenje mijelom multiple skleroze nema na pozitivnoj listi lijekova u Republici Srpskoj, dok se na pozitivnoj listi lijekova u Republici Hrvatskoj nalaze od 2006. godine, a u Repblici Srbiji od 2010. godine. Takođe, bortezomib ampule u Srbiji koštaju oko 2000 KM, dok u Republici Srpskoj koštaju 3000 KM.“

ODGOVOR:    

               Lijek bortezomib, prašak za rastvor za injekciju, u dozi od 3,5mg se od 31.12.2015. godine nalazi na Listi lijekova sa posebnim načinom nabavke (finansiranja na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske)(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/15) uz propisanu indikaciju: „Za liječenje diseminiranog multiplog mijeloma u trećoj liniji terapije, kod kojih nije postignut odgovor u prethodnom liječenju, a koji nisu prethodno liječeni bortezomibom“.

Lijekovi koji se nabavljaju na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nabavljaju se centralizovano, u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjela ugovora vrši se na osnovu propisanih kriterija od kojih je cijena lijeka jedan od bitnih uslova i sastavni je dio ekonomski najpovoljnije ponude.

               Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08) definisano je da Savjet ministara BiH, na prijedlog direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (Agencija) sprovodi kontrolu cijena lijekova. Istim zakonom propisano je da način kontrole, odnosno način oblikovanja cijena lijekova bliže propisuje Savjet ministara BiH, takođe na prijedlog direktora Agencije.

 Formiranje veleprodajne cijene lijeka u Bosni i Hercegovini definisano je Pravilnikom o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 82/11), koji nije u primjeni.

U skladu sa navedenim, a do stupanja na snagu Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, proizvođač određuje cijenu sa kojom će nastupiti na tržištu Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem.

 

 

                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                              Dragan Bogdanić, dr med.

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9