Narodni poslanik Zoran Vidić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

                Kakva će biti kategorizacija graničnog prelaza u Brodu nakon izgradnje i otvaranja mosta i graničnog prelaza u Svilaju?

                Imajući u vidu da ove nadležnosti ima BiH nivo vlasti, molim Vas da tražite odgovor od nadležnih.

DOPUNA ODGOVORA:

Broj:13.03/011-248/19

Datum:28.03.2019.godine

NARODNA SKUPŠTINAREPUBLIKE SRPSKE

Predmet:Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Vidić, na drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,održanoj 29, 30. i 31.01.2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kakva će biti kategorizacija graničnog prelaza u Brodu nakon izgradnje i otvaranja mosta i graničnog prelaza u Svilaju?

Imajući u vidu da ove nadležnosti ima BiH novi vlasti, molim Vas da tražite odgovor o nadležnih.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo saobraćaja i veza je shodno članu 54. ZUP proslijedilo pitanje narodnog poslanika Zorana Vidića, na nadležno rješavanje, Ministarstvu bezbjednosti.

U prilogu ovog akta dostavlja se odgovor Ministarstva bezbjednosti BiH broj 01-6-04-6-17653/19 od 19.03.2019. godine.

S poštovanjem,

                                                                                              M I N I S T A R

Neđo Trninić

 

ODGOVOR MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BiH:

Broj:01-6-04-6-17653/19

Datum: 19.03.2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

N/r generalnog sekretara Vlade

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se,-

Veza: Akt Vlade Republike Srpske broj: 04.2-011-44/19 od 07.02.2019. godine i akt Ministarstva saobraćaja i veza RS broj: 13.03/011-248/19 od 22.02.2019. godine

                U prilogu akta upućujemo Vam odgovor na poslaničko pitanje ZORANA VIDIĆA, narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koje je u pisanom obliku postavljeno na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, a upućeno je, putem Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

                S poštovanjem,

                                                                                                                                   MINISTAR

                                                                                                                                Dragan Mektić

Prilog:

-odgovor na poslaničko pitanje

Dostavljeno:

-naslovu

a/a

POSLANIČKO PITANJE:

Kakva će biti kategorizacija graničnog prelaza u Brodu nakon izgradnje i otvaranja mosta i graničnog prelaza u Svilaju?

ODGOVOR

Važećim Ugovorom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima potpisanim 2013. godine, granični prelaz Brod – Slavnonski Brod ima status graničnog prelaza za međunarodni saobraćaj putnika i robe.

Nadležni organi BiH su u proteklom periodu pokrenuli inicijativu za otpočinjanje postupka pregovora za zaključivanje Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima, kojom u ovom trenutku nije predviđena promjena statusa, odnosno kategorizacije graničnog prelaza Brod – Slavonski Brod.

Također, vođenjem pregovora i zaključivanjem Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima, između ostalog će biti definisana i kategorizacija novog graničnog prelaza u Svilaju.

 

 

31.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10