Narodni psolanik Đorđe Vučinić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinasrtvo i ekologiju, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Đorđe Vučinić, Klub poslanika Za pravdu i red, postavio je između dvije sjednice, 7. februara 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

            Da li je Ministarstvo upoznato sa potencijalnom ekološkom katastrofom u Vlasenici i spalionicom otpada koju planira graditi firma „Ecoplast“?

ODGOVOR:

Broj: 15.04-011-36/23

Datum: 27.02.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

            Narodni poslanik Đorđe Vučinić, Klub poslanika Za pravdu i red, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 07. februara 2023. godine, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sljedeće poslaničko pitanje:

            „Da li je Ministarstvo upoznato sa potencijalnom ekološkom katastrofom u Vlasenici i spalionici otpada koju planira graditi firma „Ecoplast“.“

            U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244 i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

            Postupajući po zahtjevu „ECOPLAST“ d.o.o. Vlasenica za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je sprovelo postupak i dana 04.11.2019. godine donijelo Rješenje broj 15.04-96-86/19, kojim je utvrđena obaveza sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje Studije uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za hemijsko-termički tretman neopasnog otpada – plastike, na lokaciji označenoj kao k.č. broj 233/1 k.o. Vlasenica II, opština Vlasenica. Prilikom donošenja navedene odluke Ministarstvo je uzelo u obzir i razmotrilo mišljenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa, Ministarstva energetike i rudarstva i opštine Vlasenica.

            Postupajući po zahtjevu „ECOPLAST“ d.o.o. Vlasenica za odobravanje Studije uticaja na životnu sredinu za projekat hemijsko-termičkog tretmana otpadne plastike (otpad indeksnog broja: 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 19 12 04 i 20 01 39), Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je, dana 06.12.2021. godine, donijelo Rješenje o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu, broj 15.04-96-48/20. U Studiji uticaja na životnu sredinu, izrađenoj od strane ovlašćene institucije za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka, je navedeno da je u tehnološkom postupku hemijsko-termičkog tretmana otpada predviđeno korišćenje samo odvojene i čiste plastike prikupljene, u količini za koju nosilac projekta ima obezbijeđen plasman gotovog proizvoda, a koji se može skladištiti na lokaciji (u izgrađenom skladištu), do predaje ili izvoza krajnjem kupcu/korisniku u skladu sa zaključenim ugovorom.

O podnesenom zahtjevu i postupku procjene uticaja na životnu sredinu, javnost i zainteresovana javnost su obavješteni putem dnevnog lista Nezavisne novine, dana 25.09.2020. godine, kao i na internet stranicama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i opštine Vlasenica, a besplatan javni uvid u zahtjev i nacrt Studije uticaja je bio omogućen u prostorijama opštine Vlasenica. Javna rasprava o nacrtu Studije uticaja na životnu sredinu predmetnog projekta, održana je 16.10.2020. godine u prostorijama opštine Vlasenica, a po održanoj javnoj raspravi ostavljen je rok od 30 dana u kojem je bilo omogućeno dostavljanje primjedbi, mišljenja i sugestija na zahtjev i nacrt Studije uticaja. Iako je poziv za javnu raspravu bio transparentan i javno objavljen na naprijed opisani način, javnost i zainteresovana javnost nije iskazala interes za učešće na istoj, a u ostavljenom roku dostavljene su primjedbe Centra za životnu sredinu.

O zahtjevu „ECOPLAST“ d.o.o. Vlasenica za odobravanje Studije uticaja na životnu sredinu za projekat hemijsko - termičkog tretmana otpadne plastike i nacrtu Studije uticaja na životnu sredinu, mišljenja su dostavili Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republički zavod za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa i opština Vlasenica.

 

Po završetku javnog uvida, Ministarstvo je dostavilo nosiocu projekta dostavljena mišljenja i primjedbe i naložilo dostavljanje Preliminarnog stručnog stava o primljenim primjedbama zainteresovane javnosti i zainteresovanih organa na Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu. U preliminarnom stručnom stavu nosilac projekta je dao odgovore na sva pristigla mišljenja od strane nadležnih organa, javnosti i zainteresovane javnosti. U skladu sa Zapisnikom sa javne rasprave, dostavljenim mišljenjima i preliminarnim stručnim stavom nosioca projekta, a u skladu sa članom 71. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 79/15) Ministarstvo je donijelo Ocjenu kojom je naloženo dostavljanje konačne Studije uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat. Konačna Studija uticaja na životnu sredinu, izrađena od strane ovlašćene institucije JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srske“ i revidovana od strane ovlašćene insitucije „EKODOZVOLA“ d.o.o. iz Banja Luke uz poslovno-tehničku saradnju sa Tehnološkim fakultetom iz Zvornika, je dala prikaz svih dostavljenih primjedbi i odgovora na iste, što je obrazloženo u Rješenju o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu.

            U skladu sa Rješenjem o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu, odgovorno lice „ECOPLAST“ d.o.o. Vlasenica je dana 23.12.2021. godine podnijelo zahtjev za izdavanje ekološke dozvole. Obavještenje o podnesenom zahtjevu i načinu uvida zainteresovane javnosti i javnosti u zahtjev i Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, kao i ostavljenom roku za dostavljanje primjedbi i mišljenja, objavljeno je dana 31.12.2021. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“. Istovremeno, zahtjev i dokumentacija su dostavljeni opštini Vlasenica te postavljeni na internet stranicama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i opštine Vlasenica.

            Po saznanju da je udruženje Centar za životnu sredinu pokrenulo upravni spor protiv Rješenja o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu, broj 15.04-96-48/20 od 07.12.2021. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je dana 31.01.2022. godine Zaključkom prekinulo postupak odlučivanja po zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole za projekat hemijsko-termičke prerade neopasne otpadne plastike (pretvaranje katalitičkim postupkom u polimerni vosak) do okončanja upravnog spora. Upravni spor je okončan presudom Okružnog suda u Banjaluci dana 08.11.2022. godine, na način da je tužba odbijena kao neosnovana, nakon čega je dana 17.11.2022.godine Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donijelo Zaključak kojim se nastavlja postupak pokrenut po zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole. Postupak odlučivanja je u toku.

          Dana 08.12.2022.godine, od strane Vrhovnog suda dostavljen je zahtjev za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda u Banjoj Luci. Zahtjev je pokrenut od strane Udruženja „Centar za životnu sredinu“ Banja Luka.

            Izrada Studije uticaja na životnu sredinu i Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole vrši se u skladu sa dokazom o lokaciji za obavljanje registrovane djelatnosti odgovornog lica. U konkretnom slučaju, odabir lokacije u Vlasenici je izvršen od strane opštine Vlasenica, na način da je data saglasnost da se na lokaciji industrijske zone, u izgrađenom objektu može vršiti registrovana djelatnost odgovornog lica „ECOPLAST“ d.o.o. Vlasenica. S tim u vezi, na osnovu tog dokumenta započete su aktivnosti na izradi Studije uticaja na životnu sredinu i Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole od strane ovlašćene institucije za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno dokumenata koji su cijenjeni u poastupcima sprovedenim po Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 79/15 i 70/20).

 

Prilog:

- Jedan primjerak latiničan,

- dva primjerka ćirilična

- CD (WORD 2003)

                                                              

                                                                                                                       MINISTAR

                                                                                                

                                                                                                                                Bojan Vipotnik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11