Druga redovna sjednica Narodne skupštine: Usvojeno više izvještaja i informacija o radu republičkih institucija

Datum: 
29.03.2023 - 21:30

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras u drugom nastavku Druge  redovne sjednice više izvještaja i informacija o radu republičkih institucija.  

Usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine, Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu, kao i  Budžet Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu, te   Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu.

Usvojeni su i Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za 2021. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine, kao i Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu. 

Narodna skupština usvojila je Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu i Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine, te Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu. 

Usvojena je i Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine.

Parlament je za zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske izabrao Darka Milakovića.   

Parlament je izabrao i nedostajuće članove radnih tijela Narodne skupštine.