Narodna skupština Republike Srpske dobila pozitivan revizorski izvještaj za 2017. godinu

Datum: 
12.04.2018 - 10:00

Finansijski izvještaji Narodne skupštine Republike Srpske i u 2017. godini istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na dan 31.12.2017. godine, a u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Republici Srpskoj.

To je navedeno u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Narodne skupštine Republike Srpske za period od 01.01-31.12.2017. godine (broj: RV041-18) koji je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dostavila Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Pored toga, naglašeno je da se revizorski nalazi i zaključci o fer i istinitoj prezentaciji finansijskih izvještaja Narodne skupštine Republike Srpske oslanjaju na propisani okvir finansijskog izvještavanja za javni sektor u Republici Srpskoj.

Ono što se posebno ističe u Izvještaju je da je, uz reviziju finansijskih izvještaja Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu, izvršena i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima.

U svom mišljenju, Glavna služba za reviziju konstatuje da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Revizori su konstatovali da, u odnosu na ukupno provedene 44 javne nabavke u ukupnom iznosu od 828.902 KM bez poreza na dodatu vrijednost, nisu utvrđene bilo kakve materijalno značajnije nepravilnosti i neusklađenosti definisane Zakonom o javnim nabavkama.

Istaknuto je da sistem internih kontrola i interne revizije u Narodnoj skupštini Republike Srpske doprinosi uspješnom upravljanju i ostvarivanju zadataka i ciljeva, a da su interni kontrolni postupci ugrađeni u sve segmente poslovanja i funkcionisanja u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 91/16).

Ovako dobijen Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Narodnoj skupštini Republike Srpske i generalnom sekretaru, kao naredbodavca za finansijsko-materijalno poslovanje, potvrda je kontinuiranog, transparentnog i odgovornog odnosa prema sredstvima kojima na osnovu Budžeta Republike Srpske raspolaže Narodna skupština Republike Srpske.