Narodna skupština u nastavku 18. redovne sjednice usvojila više izvještaja i informacija o radu republičkih institucija

Datum: 
06.10.2021 - 21:00

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, dvije odluke i više izvještaja i informacija o radu republičkih institucija, čime je okončana 18. redovna sjednica.  

Usvojen je Program fiskalne konsolidacije, Odluka o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini i Odluka o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“.

Narodna skupština usvojila je i Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2020. godine i Izvještaj Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“ uz usvojene Zaključke skupštinskog Odbora za boračko-invalidsku zaštitu.

Usvojeni su izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: Izvještaj Fiskalnog savjeta  o sprovođenju Zakona o  fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu i Izvještaj o radu  za period 1.1.2020 – 31.12.2020. godine, te Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Narodna skupština danas je u prvom nastavku 18. redovne sjednice usvojila izvještaje Agencije za osiguranje Republike Srpske i to: Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, Izvještaj o radu Agencije  a period od  01.01.2020. do 31.12.2020. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Usvojeni su i izvještaji Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu, Izvještaj o radu Кomisije  za 2020. godinu i  Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine.

Parlament je usvojio i Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu i Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj  o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine i usvojila Godišnji revizorski izvještaj za 2021. godinu.

Usvojeni su i  Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu i Izvještaj Кomisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2020. godinu.

Narodna skupština izabrala je Milimira Govedaricu za pravobranioca Republike Srpske na mandat od četiri godine, a za zamjenika pravobranioca sa sjedištem u Trebinju Zorana Sorajića. Izabran je i Programski savjet Radio-televizije Republike Srpske. 

Narodna skupština Republike Srpske u prvom dijelu 18. redovne sjednice, 30. septembra, usvojila je Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Zakon o izmjeni i dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o Кompenzacionom fondu Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu uz dva amandmana koja su postala sastavni dio zakona, Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Usvojeni su i sljedeći nacrti zakona: Nacrt zakona o fiskalizaciji, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, Nacrt zakona o obrazovanju odraslih, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti i Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.