Narodna skupština usvojila Rebalans Budžeta za 2021. godinu, sedam zakona i pet nacrta zakona

Datum: 
30.09.2021 - 13:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 18. redovnoj sjednici usvojila Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Zakon o izmjeni i dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o Кompenzacionom fondu Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu uz dva amandmana koja su postala sastavni dio zakona, Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Usvojeni su i sljedeći nacrti zakona: Nacrt zakona o fiskalizaciji, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, Nacrt zakona o obrazovanju odraslih, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti i Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.

Prvi nastavak 18. redovne sjednice zakazan je za utorak, 5. 10. 2021. godine, u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 18. redovne sjednice: 

15.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;

16.       Program fiskalne konsolidacije;

17.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;

18.       Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“;

19.       Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;

20.       Izvještaj Odbora za boračko – invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko – invalidske zaštite u Republici Srpskoj“;

21.       Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o  fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu;

  b) Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 – 31.12.2020. godine;

22.       Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

23.       Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

 a)  Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period     od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

     b) Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od  01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

 v) Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

24.       Izvještaji Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu;

b) Izvještaj o radu Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu;

v) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

    o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine;

25.       Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

26.       Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu;

27.       Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine;

   b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora     

        Republike Srpske za 2021. godinu;

28.       a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u      

     organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

    b) Izvještaj Кomisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2020.    godinu;

 29. Izbor i imenovanja.