Narodna skupština usvojila Zaključke u vezi stanja o isporuci kiseonika i Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske

Datum: 
20.10.2021 - 16:15

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas na 22. posebnoj sjednici Zaključke  u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u  Republici Srpskoj i Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, po hitnom postupku.

Na prijedlog klubova poslanika SNSD-a, DEMOS-a, SP,  US, NPS-a i Poslaničke grupe NDP-a, Narodna skupština usvojila je sljedeće Zaključke:   

Z A К LJ U Č C I
u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim
ustanovama u  Republici Srpskoj

a) Informacija o problemima isporuke kiseonika odgovarajuće kvalitete i koncentracije propisane za lijek Javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj za vrijeme vanredne situacije izazvane virusom korona SARS-CoV-2;

1.    Narodna skupština Republike Srpske, polazeći od činjenice da su zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i zdravstvena djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku, a uzimajući u obzir zahtjeve javnih zdravstvenih ustanova za obezbjeđivanje kiseonika za liječenje pacijenata, zaključuje  da je i pored svih napora koji se ulažu za prevazilaženje administrativnih problema u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, evidentno da je snabdjevanje kiseonikom za vrijeme trajanja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa SARS-Co2 dovedeno u pitanje, a što ugrožava život i zdravlje građana Republike Srpske.

2.    Narodna skupština Republike Srpske zaključuje da institucije u BiH, a prevashodno Ministarstvo civilnih poslova BiH i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, treba u fokus rada da stave život i zdravlje pacijenata i aktivno učestvuju u iznalaženju rješenja i prevazilaženju nastalih problema u vezi sa snabdijevanjem kiseonikom javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

3.    Narodna skupština Republike Srpske zaključuje  da je na osnovu izvršene analize kiseonika, koji se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama, potvrđeno da se u Republici Srpskoj koristi kiseonik odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek u skladu sa standardom i Evropskom farmakopejom, shodno čemu se potvrđuje da su pacijenti u Republici Srpskoj liječeni na ispravan način kiseonikom od proglašenja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa SARS-Co2 i apeluje na građane i pacijente da ne podliježu strahu i panici.

4.    Narodna skupština Republike Srpske imajući u vidu da ne postoji konsenzus na nivou BiH za rješavanje pitanja kontinuiranog snabdijevanja medicinskim kiseonikom zdravstvenih ustanova, zaključuje da se  ovo pitanje u Republici Srpskoj treba  riješiti po uzoru na Republiku Srbiju, na način kako je to propisano Zaključkom Vlade Republike Srbije, 05 broj:53-5635/2020, od 10. jula. 2020. godine.

5.    Narodna skupština Republike Srpske  zaključuje da je u cilju obezbjeđivanja  kontinuiteta snabdijevanja kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, i potrebom za  rješavanja administrativnih procedura u vezi sa proizvodnjom i prometom na veliko lijekova, te uzimajući u obzir izvještaje o ispitivanju kiseonika uzorkovanog iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj izdatih od strane akreditovane laboratorije, potrebno privremeno nastaviti snabdjevanje kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, koju zdravstene ustanove i dobavljači već primjenjuju.

6.    Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da aktom iz svoje nadležnosti propiše  mjere kojim se obezbeđuje snabdjevanje zdravstvenih ustanova kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, a čiju ispravnost kontrolišu akreditovane laboratorije.

7.    Ovi zaključci stupaju  na snagu danom donošenja.