Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao dvije stručne rasprave

Datum: 
21.12.2021 - 13:45

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručne rasprave o Nacrtu zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Ova dva nacrta Narodna skupština usvojila je u prvom nastavku 19. redovne sjednice, 1. decembra 2021,  i uputila ih u stručnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U stručnim raspravama danas su u Narodnoj skupštini učestvovali predstavnik predlagača zakona – Ministarstvo finasija, te predstavnici Agencije za bankarstvo Republike Srpske, APIF-a, Udruženja banaka BiH, Unije udruženja poslodavaca, Inspektorata Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i drugi.

Nacrtom zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica predviđeno je da se ovim zakonom uređuju međubankarske naknade koje se naplaćuju pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica u Republici Srpskoj.

Namjera je da ne dođe do ugrožavanja principa jedinstvenog ekonomskog prostora u oblasti platnog prometa, te obezbjeđenja jednakih uslova poslovanja banaka u oba entiteta u BiH.

Dalje, predmet ovog zakona su i posebna pravila poslovanja u vezi sa izdavanjem i prihvatanjem platnih instrumenata zasnovanih na  karticama.

Nacrtom su definisane i međubankarska naknada i ograničenje visine međubankarske naknade koja kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,2% vrijednosti izvršene transakcije, dok međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3% vrijednosti izvršene transakcije.

Radi praćenja primjene ovih ograničenja, propisano je da su pružaoci platnih usluga dužni da Agenciji za bankarstvo Republike Srpske dostavljaju podatke o međubankarskim naknadama.  

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu predloženo je da fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srpskoj ima pravo da zahtijeva od ovlašćene organizacije otvaranje i korišćenje osnovnog platnog računa, pod uslovom da nema otvoren drugi račun za obavljanje platnog prometa.

Ovim zakonom će se fizičkom licu, sa prebivalištem u Republici Srpskoj, uz ispunjavanje zakonom utvrđenih pretpostavki, utvrditi pravo na osnovni platni račun, za korišćenje minimalnog broja i vrste platnih usluga, po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na aktuelne tržišne cijene. Zakonom je predviđeno da ovlašćene organizacije pružaju usluge u vezi sa osnovnim platnim računom besplatno ili uz razumnu naknadu koja ne može biti veća od 0,15% prosječne neto plate isplaćene u Republici Srpskoj. Ako se uzme u obzir navedeni obračun, visina naknade za vođenje osnovnog platnog računa trenutno bi iznosila najviše 1,5 КM .

Navedenim odredbama obezbjeđuje se veća uključenost fizičkih lica u platni promet i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama uz plaćanje razumne naknade.