Odbor za reviziju saglasan je da Glavna služba za reviziju nastavi izradu DOB-a za 2018.

Datum: 
24.04.2017 - 19:30

Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održao je 24. aprila 2017. godine redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, razmatrao Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za period 01.01 -31.12.2016. godine, Naknadni pregled provođenja preporuka po izvještaju revizije učinka "Bezbjednost saobraćaja na putevima u RS" te Godišnji izvještaj o aktivnostima Glavne službe za reviziju javnog sektora.

Odbor saglasan je da Glavna služba za reviziju nastavi izradu DOB-a, odnosno budžeta za 2018. godinu u visini predloženog budžetskog okvira.

Takođe, u skladu sa članom 68. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 31/11 i 34/17) i članom 4. Poslovnika o radu Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, Odbor dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za period 01.01 -31.12.2015. godine, na nadležno postupanje.

Sjednicom Odbora za reviziju predsjedavao je predsjednik Odbora Zoran Pologoš.