Okončan prvi dio 19. redovne sjednice, usvojen novi Krivični zakon i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju

Datum: 
15.06.2017 - 15:00

Narodna skupština Republike Srpska na 19. redovnoj sjednici usvojila je novi Krivični zakon Republike Srpske uz više od 20 amandmana, koji će biti ugrađeni u konačni tekst zakona.

Novim Zakonom propisuje se da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvršiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor).

Po odredbama novog Zakona za pokušaj izvršenja krivičnog dijela koje nije dovršeno može se izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna. 

Novim Zakonom propisana su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, a to su krivična djela: napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, dovođenje Republike Srpske u položaj potčinjenosti ili zavisnosti, ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske, otmica najviših predstavnika Republike Srpske, oružana pobuna, sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, diverzija, sabotaža, špijunaža itd.

Propisana su i nova krivična djela – sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, kao i  krivična djela terorizma čime je izvršeno  usklađivanje krivičnog zakonodavstva sa preporukama Manivala.

Poslanicu su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u, po hitnom postupku, kojim je data mogućnost da osnovna plata može da sadrži i varijabilni dio do 10 odsto za umanjenje ili uvećanje osnovne plate, u zavisnosti od postignutih rezultata u radu, a u skladu sa budžetom organizacione jedinice MUP-a.

Poslanici su usvojili i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju kojim se uređuje zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja značajna za lica koja prijavljuju korupciju.

Cilj ovog zakona je suzbijanje korupcije i obezbjeđenje efikasnog mehanizma zaštite prava lica koja u dobroj namjeri prijavljuju korupciju, od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede tih prava.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica Istočno Sarajevo“ po principu „ključ u ruke“ kojom je planirana izgradnja i opremanje novog bolničkog objekta površine oko 10.000 metara kvadratnih i završetak započetog objekta površine oko 600 metara kvadratnih.

Usvojeni su i: Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske i Zakon o Nacionalnom parku "Drina", te Nacrt zakona o stranim ulaganjima.

Devetnaesta redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 4. jula 2017. godine u 10.00 časova. Tada će biti nastavljena i rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Preostale tačke Dnevnog reda 19. redovne sjednice:                                        

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

2. Nacrt zakona o gasu;

3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske;                     

4. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara;

6. Prijedlog strategije upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine;

7. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine;

8. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu;

9. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2015. godine;

10. Izvještaj o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2016. godine;

11. Informacija o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;       

12. Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2016. godini;

13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanja;

14. Izbor i imenovanja.

 

 

Tokom prvog dijela 19. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske obavljena je rasprava o Nacrtu zakona o stranim ulaganjima.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da je Nacrtom zakona o stranim ulaganjima, ovo ulaganje dozvoljeno u svim sektorima, osim u namjenskoj industriji i javnom informisanju.

Klokić je rekao da je pojam javno informisanje sveden na uži i jasniji pojam medijski poslovi, te je izvršena dodatna liberalizacija mogućnosti stranih ulaganja u ovaj sektor.

"Zakonom je stvorena mogućnost da strani ulagač može izvršiti ulaganje u medijske poslove u odnosu do 49 odsto od osnovnog kapitala u tom poslovnom subjektu", rekao je Klokić, obrazlažući Nacrt u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Poslanici su razmatrali i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima Srpske donosi radi usaglašavanja ovog sa drugim zakonskim aktima i pravnog regulisanja mnogih pitanja na koje se nailazilo u praksi.

Obrazlažući ovaj zakonski akt na sjednici Narodne skupštine Srpske, Kasipović je istakao da se promjene odnose na pojednostavljivanje notarskog ispita, jačanje odgovornosti notara i usklađivanja ovog sa Zakonom o nasljeđivanju.

Kasipović je rekao da je ovim izmjenama i dopunama predviđeno da se starosna granica notara pomjeri na 70 godina, jer mali broj lica ima položen notarski ispit, a posljednji izbor notara vršen je prije tri godine, dok je u međuvremenu jedan broj notara napustio službu.

"U takvoj situaciji najviše trpe građani koji su ograničeni u pravu na izbor u pristupu notaru, budući da notara nema uvijek u mjestu u kojem građani traže notarske usluge", dodao je Kasipović.

Obavljena je i rasprava o Prijedlogu zakona o Nacionalnom parku "Drina".

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je da je Prijedlogom zakona o nacionalnom parku "Drina" preciznije definisano pitanje prava svojine fizičkih i pravnih lica na nepokretnosti koje se nalaze u obuhvatu Nacionalnog parka.

"U Prijedlogu zakona o Nacionalnom parku `Drina` jasno je propisano da pravo svojine na nepokretnosti ostaje nepromijenjeno stupanjem na snagu ovog zakona, što znači da će građani čija se privatna imovina nalazi u zoni budućeg parka i dalje biti vlasnici svojih imanja", izjavila je Golićeva obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ona je naglasila da to znači da će građani moći da raspolažu svojom imovinom i da obavljaju sve djelatnosti, kao i do sada.

Golićeva je pojasnila da je to urađeno, jer je tokom javne rasprave o Nacrtu ovog zakona bilo dosta nejasnoća i različitih navoda o tome da će biti oduzeta imovina lica koja će se naći naći u ovom zaštićenom području.

Poslanici su završili raspravu o Informaciji o projektu „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica Istočno Sarajevo“ po principu „ključ u ruke“.

Poslanici su, u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srpske, izglasali promjenu dnevnog reda 19. sjednice kojom je odlučeno da 18. tačka dnevnog reda - Informacija o projektu „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica Istočno Sarajevo“ po principu „ključ u ruke“ bude razmatrana kao šesta tačka dnevnog reda.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je da je izgradnja i dogradnja bolnice u Istočnom Sarajevu prioritet Vlade Republike Srpske koja je svjesna teškoća u kojima posluje ova bolnica.

Bogdanić je naveo da će rekonstrukcijom i izgradnjom bolnice u Istočnom Sarajevu biti obezbijeđeni dodatni zdravstveni kapaciteti, nove zdravstvene tehnologije i usluge, te povećana efikasnost i kvalitet zdravstvenih usluga.

On je podsjetio da je u bolnici Istočno Sarajevo rekonstruisano i izgrađeno oko 4.000 metara kvadratnih prostora namijenjenog za poliklinički tretman pacijenata, dijagnostičke procedure i kuhinju.

"Funkcionalno povezano sa ovim objektom na postojećoj lokaciji bolnice planirana je izgradnja i opremanje novog bolničkog objekta površine oko 10.000 metara kvadratnih i završetak započetog objekta površine oko 600 metara kvadratnih", rekao je Bogdanić obrazlažući Informaciju o projektu "Projektovanje, izgradnja i opremanje nove bolnice Istočno Sarajevo" po principu ključ u ruke.

Prije toga obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o poreskom sistemu Republike Srpske.

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Jovo Radukić izjavio je da je cilj Prijedloga zakona o poreskom sistemu stvaranje pravila na osnovu kojih će uvođenje, mijenjanje ili ukidanje bilo kojeg poreskog ili neporeskog davanja biti u funkciji kreiranja optimalnog poreskog opterećenja svih poreskih obveznika Srpske.

"Optimalno poresko opterećenje i obezbjeđenje potpunog sprovođenja načela pravne sigurnosti su zahtjevi postavljeni pred svaku fiskalnu vlast prilikom kreiranja poreskog sistema", rekao je Radukić, obrazlažući ovaj zakonski akt na sjednici Narodne skupštine Srpske.

Da bi se pravila ukupnog fiskalnog sistema utvrdila zakonskim normama, kaže Radukić, neophodno je donošenjem ovog zakona utvrditi i pravila poreskog sistema Srpske.

Radukić je naveo da se ovim aktom uređuje poreski sistem Srpske, kao i uspostavljanje i vođenja Registra poreskih i neporeskih davanja s ciljem obezbjeđivanja optimalnog poreskog opterećenja, kao i zaštita integriteta poreskih obveznika.

Poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.   

Prijedlogom zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju se uređuje zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja značajna za lica koja prijavljuju korupciju.

Cilj zakona je suzbijanje korupcije i obezbjeđenje efikasnog mehanizma zaštite prava lica koja u dobroj namjeri prijavljuju korupciju, od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede tih prava koja bi mogla biti u vezi sa tom prijavom, te razvoj i učvršćivanje osjećaja društvene odgovornosti svakog lica da prijavi bilo koji oblik korupcije.

Prijedlogom ovog zakona propisano je i da je zabranjena zloupotreba prijavljivanja korupcije dostavljanjem informacija za koje prijavilac u momentu prijavljivanja zna da nisu istinite ili prijavljivanje kojim se traži imovinska korist kao nagrada ili naknada za dostavljanje informacija i dokaza o korupciji.

Poslanici su obavili raspravu i o Prijedlogu krivičnog zakonika Republike Srpske.

Ovim Prijedlogom zakona propisuje se da se, u odnosu na važeći Krivični zakon, kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvršiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor).

Za razliku od starog Krivičnog zakona, po odredbama novog, za pokušaj izvršenja krivčnog dijela koje nije dovršeno može se izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.  

Novim zakonom propisana su i krivična djela protiv prava po osnovu rada, a to su krivična djela: povreda osnovnih prava radnika, zlostavljanje na radu, povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti, povreda iz socijalnog osiguranja, zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja i nepreduzimanje mjera zaštite na radu. U odnosu na važeći Krivični zakon, novo krivično djelo je zlostavljanje na radu.

U Glavi XXII (čl. 278. do 298) propisana su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, a to su krivična djela: napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, dovođenje Republike Srpske u položaj potčinjenosti ili zavisnosti, ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske, otmica najviših predstavnika Republike Srpske, oružana pobuna, sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, diverzija, sabotaža, špijunaža itd.

U odnosu na važeći Krivični zakon, propisana su nova krivična djela – sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske.

U Glavi XXIII (čl. 299. do 305) propisana su krivična djela terorizma. Propisivanjem ovih krivičnih djela izvršeno je usklađivanje krivičnog zakonodavstva sa preporukama Manivala.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da Prijedlog Krivičnog zakonika spada u set antikorupcioni zakona, a razlog za njegove donošenje je što se u odnosu na postojeći Krivični zakon iz 2003. godine, koji je više puta dopunjavan, desilo više promjena, kao i pojave novih krivičnih djela i njihovih obilježja.

"Ovim prijedlogom odgovorili smo i na temeljne zahtjeve više međunarodnih institucija, prije svega Manivala", rekao je Kasipović obrazlažući ovaj akt na sjednici Narodne skupštine Srpske.

On je dodao da je došlo do pojave nove grupe krivičnih djela kao što su seksualno zlostavljanje i iskorištavanja djece, oduzimanje stvari i sredstava stečenih krivičnim djelom, kao i grupa krivičnih djela protiv privrede.

Kasipović je istakao da je prilikom izrade Prijedloga Krivičnog zakonika konsultovano i primijenjeno desetine međunarodnih akata koji regulišu različite oblasti, čime se nastojalo da se ovaj zakon osavremeni.

Okončana je i  rasprava o  Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u po hitnom postupku.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da su u MUP-u izvršene organizacione promjene u smislu osnivanja policijskih uprava, umjesto ranijih centara i stanica javnih bezbjednosti, zbog čega su neophodne izmjene i Zakona o platama zaposlenih u ovom ministarstvu.

Dodao je da su navedene promjene pozitivno uticale na efikasnost i kvalitet rada MUP-a i lakše ostvarivanje prava građana, a istovremeno je usklađena organizaciona struktura Ministarstva sa drugim resornim ministarstvima u regionu.

"Izmijenjen je i naziv određenih radnih mjesta i sistematizovana su nova radna mjesta u Ministarstvu, zbog čega se ukazala potreba za izmjenom Zakona o platama zaposlenih u MUP-u Srpske, koja se odnosi na nazive radnih mjesta, a u okviru postojećih platnih grupa i koeficijenata, kako bi se adekvatno uredio način utvrđivanja plata, naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenih", rekao je Lukač, obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u po hitnom postupku.

On je kazao da je radi stimulacije i postizanja efikasnijeg i kvalitetnijeg rada zaposlenih u Ministarstvu propisano da osnovna plata može da sadrži i varijabilni dio, odnosno propisana je mogućnost uvećanja osnovne plate, kao i umanjenje osnovne plate u zavisnosti od raspoloživih sredstava i postignutih rezultata rada.

Ministar Lukač je naveo da je data mogućnost da osnovna plata može da sadrži i varijabilni dio do 10 odsto za umanjenje ili uvećanje osnovne plate, u zavisnosti od postignutih rezultata u radu, a u skladu sa budžetom organizacione jedinice Ministarstva.

"Osim toga, predlaže se i dodatna naknada u iznosu od 10 odsto osnovne plate policajcu specijalisti sa srednjom stručnom spremom", rekao je Lukač.