Okončana 29. posebna sjednica: Usvojeni Zaključci u vezi s Informacijom o Izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995.

Datum: 
14.08.2018 - 13:45

Dvadeset deveta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske danas je okončana usvajanjem Zaključaka u vezi s Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice u  periodu od 10. do 19. jula 1995. godine.

Zaključci su usvojeni glasovima „za“ svih 70 narodnih poslanika koji su prisustvovali sjednici i glasali, niko nije bio protiv niti suzdržan.

Narodna skupština Republike Srpske donijela je sljedeće zaključke:

 1. Narodna skupština Republike Srpske izražava svoje opredjeljenje da se kroz istraživanje istine o događajima u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. jača međusobno povjerenje u Bosni i Hercegovini i regionu i eliminišu manipulacije o ovim događajima, te da se rezultati prezentuju relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama i javnosti, kako bi se spriječilo dalje manipulisanje sa sudbinama istinskih žrtava i njihovih porodica.
 2. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je Izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, sačinjen pod pritiskom Visokog predstavnika za BiH i međunarodne zajednice te da je Komisija radila pod snažnim pritiskom Visokog predstavnika sa unaprijed zadatim i određenim rezultatima koje je morala postići, čime se konstatuje da Komisija u svome radu nije bila nezavisna.
 3. Narodna skupština Republike Srpske odbacuje Izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine koji nije u skladu sa opredjeljenjem institucija Republike Srpske o objektivnom i istinitom tumačenju navedenih događaja i jačanju međusobnog povjerenja u Bosni i Hercegovini i regionu.
 4. Narodna skupština konstatuje da je Komisija bila spriječena da se bavi stradanjem i srpskog naroda u širem području Srebrenice, i da  je u svojim preporukama navela da je ukupna slika o događajima u i oko Srebrenice moguća samo nakon sagledavanja njihovog ukupnog istorijskog konteksta.
 5. Narodna skupština Republike Srpske smatra da se Izvještajem Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine manipuliše istinom i pokušava mijenjati karakter rata u BiH, a sve u funkciji slabljenja Republike Srpske.
 6. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da povuče navedeni Izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i stavi van snage isti.
 7. Narodna skupština Republike Srpske smatra da su izvještaji sa prilozima Radne grupe Vlade Republike Srpske za sprovođenje zaključaka iz konačnog Izvještaja Komisije za Srebrenicu, od 30. marta i 30. septembra 2005. godine, sačinjeni van okvira Odluke doma za ljudska prava BiH, pod neprimjerenim i tendencioznim pritiskom nekih međunarodnih predstavnika u BiH, te da su kao takvi nesvrsishodni i nepotrebni, i traži od Vlade RS da ih stavi van snage.
 8. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je u cilju cjelovitog i istinitog sagledavanja događaja u Srebrenici i srebreničkoj regiji, u periodu od 1992-1995. godine, a zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u BiH, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija, neophodno formiranje nezavisne međunarodne Komisije koja bi na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanja svih naroda na području srebreničke regije u periodu od 1992-1995. godine. Komisija će, u smislu prethodnog, sve dijelove Izvještaja Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, a koji su u međuvremenu nesporno dokazani i dokumenotvani kao tačni uključiti u sadržaj svog Izvještaja.
 9. Narodna skupština Republike Srpske smatra da Vlada Republike Srpske treba da formira nezavisnu međunarodnu Komisiju koja bi na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanja Srba u Sarajevu s obzirom na činjenicu da Vlada FBiH nije ispunila nalog Doma za ljudska prava BiH i nije formirala komisiju koja je trebala ispitati i sačiniti izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine.
 10. Narodna skupština Republike Srpske smatra da rok za rad obje novoformirane nezavisne međunarodne Komisije ne trebe biti duži od jedne godine.
 11. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srpske“.

Parlament je usvojio zaključke koje su prethodno usaglasili predsjednici klubova poslanika SNSD, SDS – SRS RS, DNS, PDP, SP, NDP, SDS-K i poslaničke grupe SNS.

Dvadeset deveta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je uvodnim obraćanjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a potom se poslanicima obratio i Dragan Mikerević, predsjednik Vlade Republike Srpske iz 2004. godine kada je usvojen izvještaj komisije o dešavanjima u Srebrenici i oko nje u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine.

Posebnu sjednicu na osnovu člana 74. stav 3. Ustava Republike Srpske zatražio je predsjednik Republike.