Pozitivno poslovanje Narodne skupštine uz uštede i smanjene troškove

Datum: 
07.06.2024 - 09:30

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima i pozitivno mišljenje o usklađenosti kada je riječ o poslovanju Narodne skupštine Republike Srpske u 2023. godini.

„Uz reviziju finansijskih izvještaja Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu, izvršili smo reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima. Prema našem mišljenju, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane“, navodi se u Izvještaju revizora.

Ističe se da finansijski izvještaji Narodne skupštine Republike Srpske istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. 12. 2023. godine; prihode, primitke, rashode i izdatke, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Republici Srpskoj.

Revizijom nisu utvrđeni nedostaci sistema internih kontrola čime su stvorene pretpostavke za funkcionisanje istih na način da obezbijede istinito i fer izvještavanje i usklađenost sa zakonima i drugim propisima.

Kada je riječ o budžetu Narodne skupštine, revizori navode da je  Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu Narodnoj skupštini  odobren budžetski okvir u iznosu od 12.478.000 KM, a Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2023. godinu odobren je budžetski okvir u iznosu od 12.458.000 KM.

„Ukupni rashodi i izdaci su iskazani u iznosu od 12.060.283 KM što je 3% niže u odnosu na budžetski okvir odobren Rebalansom budžeta. Revizijom nisu utvrđene neusklađenosti u odnosu na regulativu koja propisuje proces pripreme i donošenja budžeta“, navodi se u Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Kada je riječ o javnim nabavkama navodi se da je planom javnih nabavki sa izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu bilo planirano 67 postupaka nabavki, a da je prema izvještaju o realizaciji u 2023. godini sprovedeno 12 postupaka manje – ili 45 postupaka javnih nabavki.

„Kod revizijom ispitanih nabavki nisu utvrđene neusklađenosti sa Zakonom o javnim nabavkama“, navode revizori.

Navodi se da je pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja generalni sekretar odgovoran da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Piše i to da je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Narodne skupštine Republike Srpske sistematizovano 88 radnih mjesta sa 148 izvršilaca, a da je na dan 31. 12. 2023. godine u Službi  bilo angažovano manje zaposlenih od tog broja, tačnije 116 izvršilaca. 

Narodnu skupštinu na kraju godine činilo je 45 poslanika u radnom odnosu i 38 poslanika koji nemaju zasnovan radni odnos. Služba Narodne skupštine je organizovana u tri kabineta (predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara), tri odjeljenja i 11 odsjeka.