Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Četvrte redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
14.07.2023 - 09:30

U okviru pripreme Četvrte redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske biće održane ovim redoslijedom:

1. Odbor za ustavna pitanja održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 11.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji је u nadležnosti Odbora

1. Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

2. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 12 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja koji su predviđeni za Četvrtu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

3. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o elektronskom novcu;

2. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske; a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2022. godinu; b) Izvještaj o radu za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;

3. Izvještaji Agencije za bankarstvo Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. godine;  b) Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem za period 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. godine;

4. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu od vrijednosti za 2022. godinu; b) Izvještaj o radu za 2022. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. godine;

5. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

4. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Izvještaj o radu Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2022. godinu;

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju Arheološkog područja Kasnoantički – ranovizantijski grad i tri ranohrišćanske bazilike u Bakincima, Grad Laktaši, kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

5. Odbor za boračko-invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora

1. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

6. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Četrvte redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama.

7. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo;

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju Arheološkog područja Kasnoantički – ranovizantijski grad i tri ranohrišćanske bazilike u Bakincima, Grad Laktaši, kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

8. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5, II sprat).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora

1. Nacrt zakona o elektronskom novcu.

9. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

2. Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;

3. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;

4. Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2022. godinu;

5. Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2022. godinu.

10. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Izvještaj o radu Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2022. godinu.

11. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 18. jula 2023. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Četvrte redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama.