Usvojena Odluka o prihvatanju zaduženja za Koridor „Pet ce“ i Odluka o iznosu garancija u 2019.

Datum: 
16.07.2019 - 21:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 4. posebnoj sjednici usvojila Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje projekta Koridor „Pet ce“ – obilaznica Doboj i Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2019. godini.

Odlukom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje projekta Koridor „Pet ce“ – obilaznica Doboj prihvata se zaduženje Republike Srpske prema EBRD-u za finansiranje projekta Koridor „Pet ce“ – obilaznica Doboj u iznosu od 150.000.000 evra.

U Odluci se navodi da je cilj projekta da se obezbijede dodatna sredstva za izgradnju dionice auto-puta Koridor „Pet ce“, dužine oko šest kilometara između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo dva (međuentitetska linija razgraničenja), uključujući most preko rijeke Bosne, dva tunela i vijadukt.

Odluka o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2019. godini predviđa da se garancije Republike Srpske mogu izdati kreditoru ili zajmodavcu za kreditna zaduženja za: garantovanje obaveza nastalih zaduženjem jedinica lokalne samouprave, fondova socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova kojima ona upravlja, kao i javnih preduzeća i institucija javnog sektora u vezi sa finansiranjem kapitalnih investicija, refinansiranjem postojećeg duga, finansiranjem prenesenih obaveza, finansiranjem budžetskog deficita i obezbjeđivanjem sredstava radi izmirenja zakonom utvrđenih prava.

Navodi se da ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama ne može preći ograničenje definisano Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.