Zaključak broj: 01-2463/ 13

Верзија за штампањеPDF верзија
106/13
04.12.2013

Zaključak broj: 01-2463/ 13

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013. do 2017. godine, Narodna skupština Republike Srpske na Trideset drugoj sjednici, održanoj 04. decembra 2013. godine, donijela je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

        

1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da prilikom izrade Akcionog plana za realizaciju Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2013. do 2017. godine, posebno utvrdi mjere i aktivnosti, nosioce aktivnosti, rokove i indikatore uspješnosti za oblasti koje su prema dobijenim pokazateljima iz procjene rizika od nastanka korupcije, označene kao oblasti u kojima je korupcija najprisutnija i to:

- pretvaranje kapitala – privatizacija (resorna nadležnost Ministarstva finansija i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva),

- sticanja i prenosa imovinskih prava (resorna nadležnost Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Pravobranilaštva Republike Srpske) i

- bankarstvo (resorna nadležnost Ministarstvo finansija).

2. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-2463 /13                                                                   

Datum: 04. decembar 2013. godine

 

Broj službenog glasnika: 106/ 13