U utorak 16. redovna sjednica - na predloženom dnevnom redu 29 tačaka

Datum: 
06.02.2017 - 10:45

Šesnaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 29 tačaka, trebalo bi da počne sutra (utorak, 7. februara) u 10.00 časova.

Prema Prijedlogu dnevnog reda poslanici bi trebalo da se ponovo izjasne o Izvještaju Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatima republičkog referenduma, održanog 25. septembra 2016. godine, na pitanje „Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske“.

Narodna skupština Republike Srpske je 26. decembra 2016. godine dostavila Republičkoj komisiji za sprovođenje republičkog referenduma odluke Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje se odnose na povredu vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u smislu da im je bilo uskraćeno da učestvuju u donošenju: Odluke o konstatovanju rezultata republičkog referenduma, Odluke o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, Odluke o davanju posebnog ovlašćenja i Zaključka u vezi sa Izvještajem Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma, a koje su i prije razmatranja u Vijeću naroda Republike Srpske objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Iz navedenih razloga, procesne prirode, saglasno Amandmanu LHXXII tačka b) stav 7. na Ustav Republike Srpske kojim je dopunjen član 70. Ustava, Narodnoj skupštini je ponovo dostavljen Izvještaj o rezultatima republičkog referenduma radi ponovnog konstatovanja rezultata referenduma.

Republička komisija za sprovođenje republičkog referenduma utvrdila je da je republički referendum uspješno obavljen u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, te predlaže Narodnoj skupštini da konstatuje rezultate referenduma i objavi ih u formi izvještaja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Predlaženo je da Narodna skupština Republike Srpske svojom posebnom odlukom utvrdi prestanak mandata Republičkoj komisiji po konstatovanju rezultata referenduma i posebnom odlukom ovlasti Republičku komisiju u dijelu koji se odnosi na učešće u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine do okončanja navedene apelacije.

Posebna odluka bi se odnosila i na vremenski rok do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv članova Republičke komisije za sprovođenje republičkog referenduma i drugih postupaka pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Predlaženo je i da Narodna skupština Republike Srpske ponovo usvoji Zaključak kojim se Vlada Republike Srpske obavezuje da obezbijedi sredstva i pruži punu pravnu zaštitu i podršku članovima Republičke komisije u eventualnim sudskim procesima.

Pred poslanicima će se naći i Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u kojim je propisan, kao obavezan, postupak akreditacije visokoškolskih ustanova, što predstavlja novinu u odnosu na važeći Zakon.

Propisano je da univerzitet realizuje najmanje deset različitih akademskih studijskih programa iz najmanje tri oblasti obrazovanja, a visoka škola najmanje tri studijska programa iz jedne oblasti obrazovanja, što predstavlja pooštravanje uslova za osnivanje i rad visokoškolskih ustanova, u odnosu na važeći Zakon o visokom obrazovanju.

Predloženim zakonom propisan je postupak osnivanja visokoškolskih ustanova, kao i kadrovski, prostorni i materijalno-tehnički uslovi koje visokoškolska ustanova mora da ispunjava da bi započela sa obavljanjem djelatnosti visokog obrazovanja.

Prijedlogom zakona propisani su nivoi visokog obrazovanja, kao i da visokoškolska ustanova može angažovati nastavnike i saradnike koji imaju odgovarajući izbor u zvanje za užu naučnu oblast sa drugog univerziteta iz Republike, BiH ili inostranstva, koji mogu biti ugovorno angažovani u nastavi do navršene 68. godine života.

Ovim zakonskim prijedlogom propisana je mogućnost priznavanja diploma stečenih u Srbiji, ali samo za potrebe zapošljavanja u Federaciji BiH, Brčko Distriktu BiH i institucijama BiH.

Propisano je da je školarina na javnim visokoškolskim ustanovama iznos novčanih sredstava kojima student sufinansira ukupne troškove određene godine studija ili u potpunosti samostalno finansira ukupne troškove. Dakle, ovom odredbom uvodi se kategorija samofinansirajućeg studenta. Propisana je mogućnost da Vlada na prijedlog Ministarstva može da odobri da se na određeni studijski program upiše veći broj studenata od predviđenog broja, ali ti studenti sami finansiraju svoj studij plaćanjem školarine u iznosu koji utvrdi visokoškolska ustanova.

Definisano je i da se rektor univerziteta bira neposredno, tajnim glasanjem na sjednicama vijeća svih organizacionih jedinica, a izabran je kandidat koji osvoji većinu glasova vijeća, te da dekan za svoj rad odgovara i rektoru, a da profesor emeritus prava i obaveze može ostvarivati najkasnije do navršene 75. godine.

Na predloženom dnevnom redu 16. redovne sjednice je i Nacrt krivičnog zakonika. Krivični zakon Republike Srpske donesen je 2003. godine i od tada je mijenjan šest puta. U međuvremenu ukazala se potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa trenutnim tendencijama u društvu, kao i usklađivanjem sa direktivama Evropske unije koje propisuju pravila za pojedine vrste krivičnih djela.

Novine u ovom zakoniku, u odnosu na važeći Krivični zakon odnose se na oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta ili sredstava koja su korištena za izvršenje krivičnog djela, kao i sredstava koja su nastala njihovim vršenjem. Kod krivičnih djela terorizma, čak je predviđeno oduzimanje i objekata i drugih nepokretnosti koji su korišteni za obuku i pripremu terorističkih aktivnosti.

Kao nova mjera bezbjednosti, propisana je mjera – zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Ova mjera izvršava se na taj način što je učinilac krivičnog djela dužan da se neposredno prije početka vremena održavanja sportskih priredbi lično javi službenom licu u policijskoj stanici na području na kojem se zatekao i da boravi u njihovim prostorijama tokom održavanja sportske priredbe.

Izmjenama zakona uspostavlja se takođe i vođenje evidencije lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta, a sadržaj i obim podataka, njihovo čuvanje i uslovi za davanje podataka propisaće se posebnim propisom.

Ovaj Nacrt zakona propisuje krivično djelo „pranja novca“ i definiše nova krivična djela protiv terorističkih aktivnosti, a to su: stvaranje terorističkih organizacija ili udruženja, javno podsticanje na vršenje terorističkih djela, vrbovanje i obučavanje za vršenje ovih djela i sasvim novo djelo „formiranje i obučavanje grupa radi pridruživanja stranim terorističkim organizacijama“.

Značajnije su mijenjana krivična djela koja se odnose i na zaštitu životne sredine, kako i grupa krivičnih djela protiv privrede koja su takođe značajno izmijenjena, a uvedena su i neka nova kao što su: različiti oblici zloupotreba u postupku privatizacije, privatizacione prevare, fiktivno učešće u privatizaciji; zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, nezakonito postupanje ovlaštenih revizora i druga krivična djela.

U odnosu na važeći Krivični zakon, novina je da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvšiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor).

Propisana su i krivična djela protiv prava po osnovu rada, a u odnosu na važeći Krivični zakon, novo krivično djelo je „zlostavljanje na radu“.

U poglavlju XXII (čl. 278. do 298) propisana su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, a u odnosu na važeći Krivični zakon, propisana su nova krivična djela – sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske.

Prijedlog dnevnog reda 16. redovne sjednice Narodne skupštine

Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

Izvještaj Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: „Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske?“;

Prijedlog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;

Prijedlog zakona o željeznicama Republike Srpske;

Prijedlog zakona o hrani;

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti;

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;

Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske;

Nacrt zakona o vještacima Republike Srpske;

Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju;

Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

Nacrt zakona o rudarstvu;

Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenim komorama;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

Prijedlog strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;

Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. godine – „Znanje za razvoj“;

Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026.;

Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine;

Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2017. godinu;

Izvještaj Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova o poslovanju za 2015. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;

Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradanje;

Informacija o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;

Izbor i imenovanja.