Narodni poslanik Slavica Lukić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

PITANjE:

Narodni poslanik Slavica Lukić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavila je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 29. januara 2013. godine

POSLANIČKO PITANjE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Da li je u skladu sa Zkonom o radu ''iznajmljivanje'' radnika koji se vode kao zaposleni u jednoj Agenciji za posredovanje u zapošljavanju ili preduzeću, a kontinuirano rade kod poslodavca kojem su iznajmljeni (npr. poslovi čišćenja?)

Da li su ti poslovi kod poslodavca kojem su iznajmljeni ''rad na crno''?

ODGOVOR:

Broj: 16-011-10/13

Banja Luka, 07.02.2013. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slavica Lukić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, na dvadeset četvrtoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj dana 29. januara 2013. godine, postavila je sledeće poslaničko pitanje:

Da li je u skladu sa Zakonom o radu "iznajmljivanje" radnika koji se vode kao zaposleni u jednoj Agenciji za posredovanje u zapošljavanju ili preduzeću, a kontinuirano rade kod poslodavca kojem su iznajmljeni (npr. poslovi čišćenja)?

Da li su ti poslovi kod poslodavca kojem su iznajmljeni "rad nacrno"?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/11), dajemo slijedeći odgovor

ODGOVOR

Zakonom o radu – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 55/07) ili nekim drugim propisom koji uređuje oblast rada i zapošljavanja nije definisano "iznajmljivanje" radnika.

Ističemo da se u pravnoj terminologiji srpskog jezika pojam "iznajmljivanje" odnosi isključivo na korištenje tuđih predmeta i stvari (stan, kuća, radna mašina, automobil, autobus...) uz naknadu i u skladu sa tim ljudi ne mogu biti "iznajmljeni".

Eventualno, dva preduzeća mogu sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji gdje će jedno preduzeće za potrebe drugog obaviti određene poslove koristeći svoje resurse (materijalne i kadrovske) odnosno drugom preduzeću iznajmiti ili ustupiti vozila i uputiti svoje radnike na rad u to preduzeće. U takvoj situaciji upućeni radnici ostaju u ugovornom odnosu sa svojim matičnim preduzećem koje je dužno da prema njima izmiruje sve obaveze iako radnici faktički rade u drugom preduzeću.

Pored navedenog, želimo skrenuti pažnju da gotovo sve zemlje u okruženju, za razliku od Republike Srpske, u svojim propisima koji uređuju rad i radne odnose imaju uređen sistem ustupanja radnika koji se vrši preko Agencija za privremeno zapošljavanje, a takva praksa je i široko rasprostranjena u zemljama Evropske unije. Naime, na prostoru Evropske unije, rad Agencija za privremeno zapošljavanje i pitanja vezana za ustupanje radnika uređena su Direktivom Evropskog Parlamenta i Savjeta br. 2008/104/EC o radu Agencija za privremeno zapošljavanje, kojom je posebna pažnja posvećena pitanjima koja se odnose na zaštitu radnika koji su zaposleni u tim agencijama i koji se ustupaju drugim poslodvacima kao fleksibilan oblik zapošljavanja. Zbog navedenih činjenica, prilikom izrade novog Zakona o radu, pitanja uređenja oblasti Agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje radnika će biti detaljno razmotrena.    

                                                                      M I N I S T A R

                                                                            Petar Đokić