Narodna skupština usvojila Zakon o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske – po hitnom postupku i Zaključke u vezi sa neustavnim djelovanjem Ustavnog suda BiH

Datum: 
21.06.2023 - 19:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Sedmoj posebnoj sjednici usvojila Zakon o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske – po hitnom postupku i Zaključke u vezi sa neustavnim djelovanjem Ustavnog suda BiH.

Usvojeni Zaključci u vezi sa neustavnim djelovanjem Ustavnog suda BiH:

1. Republika Srpska je opredjeljena za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim se nedvosmisleno prihvata, potvrđuje i garantuje njen ustavnopravni položaj, kao jednog od dva entiteta u sastavu BiH.

2. Osuđujemo neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH, kojim se erodira ustavnopravna pozicija Republike Srpske, a posljedično i ustavna pozicija BiH i svih njenih građana.

3. Ukoliko Ustavni sud BiH nastavi svoje neustavno djelovanje Narodna skupština Republike Srpske će biti primorana da donosi odgovarajuće zakone kojim se takvo postupanje neutrališe.

4. Tražimo od svih predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH da iniciraju postupak donošenja Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim će se regulisati pitanja organizacije Ustavnog suda, postupka pred tim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka i da iniciraju postupak donošenja Zakona o izboru troje sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, kojim će se propisati da najmanje jednog sudiju bira Narodna skupština Republike Srpske.

5. Ukoliko se Parlamentarna skupština BiH ogluši o zahtjeve predstavnika Republike Srpske da se pristupi usvajanju Zakona o Ustavnom sudu BiH i Zakona o izboru sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, pozivamo sve predstavnike Republike Srpske da se povuku iz njihovog rada dok se ovi zakoni ne usvoje.

6. Zadužuje se Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pripreme Nacrt zakona o Ustavnom sudu BiH, sa posebnim osvrtom na izbor sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, koji će poslužiti predstavnicima Republike Srpske u institucijama BiH kao osnove za pokretanje postupka njihovog usvajanja.

7. Pozivamo Ustavni sud BiH da ukine svoju odluku o brisanju člana 39. Pravila   Ustavnog suda BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 94/14).

Zadužuje se Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pripreme Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske i da ga upute u skupštinsku proceduru ukoliko se nastavi neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH. Ovim zakonom se treba riješiti i pitanje pravne zaštite lica koja bi bila izložena eventualnom krivičnom gonjenju zbog neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda BiH.

8. Pozivamo Ustavni sud Republike Srpske da obavijesti najviše ustavne organe Republike Srpske o problemu neustavnog djelovanja Ustavnog suda BiH i da pripremi mišljenja i prijedloge za donošenje potrebnih zakona i za preduzimanje drugih mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana.

9. Ovi zaključci će biti upućeni Predsjedniku, Vladi i Ustavnom sudu Republike Srpske, Parlamentarnoj skupštini, Predsjedništvu, Savjetu ministara i Ustavnom sudu BiH i predstavnicima Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine.

10. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić je zaključio Sedmu posebnu sjednicu.