Zaključci

Npr. 14.06.2021
Npr. 14.06.2021
Naziv Službeni glasnik Datum
USAGLAŠENI ZAKLjUČCI KLUBOVA POSLANIKA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE POVODOM PISMA VISOKOG PREDSTAVNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 27.1.2021. GODINE 13.05.2021
Zaključci u vezi Pokretanjа inicijative za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu 13.05.2021
Zaključci u vezi Ocjene rada Visokog predstavnika, primjene Aneksa X Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju novog Visokog predstavnika 11.03.2021
Zaključak o usvajanju Informacije o primjeni Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma 11.03.2021
Z A K LJ U Č A K u vezi razmatranja Informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009 - 2020. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 - 2025. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č C I u vezi sa podnošenjem izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 1995 - 2020. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila 122/20 02.12.2020
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu 122/20 02.12.2020
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. - 31.12.2019. godine 122/20 02.12.2020

Pages