Služba Narodne skupštine

Verzija za štampanjePDF верзија

POSLOVNIK O RADU NARODNE SKUPŠTINE - SLUŽBA NARODNE SKUPŠTINE

Član 311.

Služba Narodne skupštine:

- učestvuje u pripremi sastanaka predsjednika i potpredsjednika Narodne skupštine i predsjednika radnih tijela, klubova poslanika i poslaničkih grupa koji se organizuju u Narodnoj skupštini i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;

- obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara Narodne skupštine i klubova poslanika i poslaničkih grupa;

- obavlja poslove u vezi sa usmjeravanjem materijala koje predsjednik upućuje radnim tijelima Narodne skupštine, predsjedniku Republike, Vladi, Vijeću naroda i drugim državnim organima;

- radi određene poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje Narodne skupštine sa: Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Republike Srbije i Skupštinom Crne Gore.

- prima i izrađuje analitičko-informativne i druge materijale, kada je to predviđeno programom rada Narodne skupštine i na zahtjev Kolegijuma, predsjednika, potpredsjednika i radnih tijela Narodne skupštine.

- daje stručna mišljenja radnim tijelima, narodnim poslanicima i klubovima poslanika i poslaničkim grupama u ostvarivanju njihovih funkcija u Narodnoj skupštini;

- učestvuje u pripremanju programa rada Narodne skupštine i radnih tijela i prati njihovo ostvarivanje;

- uređuje i izdaje publikacije i glasila Narodne skupštine i magnetofonske snimke;

- organizuje i obezbjeđuje saradnju sa predstavnicima sredstava javnog informisanja u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti, u vezi sa obavještavanjem o radu Narodne skupštine;

- prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje podatke i materijale i obavlja druge informativno-dokumentacione poslove;

- obavlja poslove u vezi sa radnim odnosima narodnih poslanika i radnika u Službi Narodne skupštine;

- stara se o pripremanju i čuvanju originala zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine;

- radi poslove koji se odnose na kancelarijsko poslovanje, finansijsko-materijalne, daktilografske, tehničke i druge slične poslove i

- radi druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Član 312.

U Službi i radnim tijelima Skupštine mogu se angažovati lica sa završenim visokim obrazovanjem, u cilju sticanja radnog iskustva volontiranjem, odnosno studenti u cilju sticanja znanja i iskustva stažiranjem.

Član 313.

Stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih radnih tijela, narodnih poslanika, klubova poslanika i poslaničkih grupa radi Služba Narodne skupštine.

Član 314.

U okviru jedinstvene Službe, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi generalni sekretar Narodne skupštine, uz saglasnost predsjedništva Narodne skupštine, mogu se za pojedine poslove i zadatke organizovati uže organizacione jedinice.

Član 315.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uređuju se način rukovođenja organizacionim jedinicama, izvršavanje zadataka i poslova, ukupan broj radnika za izvršavanje zadataka i poslova, naziv i raspored zadataka i poslova u organizacionim jedinicama, sa opisom poslova za svakog radnika ili grupu radnika i potrebnim uslovima za obavljanje tih zadataka i poslova.

U Službi Narodne skupštine mogu se postavljati rukovodeći radnici i radnici sa posebnim statusom.

Rukovodeći radnici su radnici određeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Radnike sa posebnim statusom postavlja generalni sekretar Narodne skupštine, po pribavljenom mišljenju predsjednika Narodne skupštine.