Služba Narodne skupštine

Verzija za štampanjePDF верзија

POSLOVNIК O RADU NARODNE SКUPŠTINE

XXII - SLU­ŽBA NA­ROD­NE SКUP­ŠTI­NE

Član 284.

Slu­žba Na­rod­ne skup­šti­ne:

- uče­stvu­je u pri­pre­mi sa­sta­na­ka pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­kā Na­rod­ne skup­šti­ne i pred­sjed­ni­ka rad­nih ti­je­la, klu­bo­va po­sla­ni­ka i po­sla­nič­kih gru­pa ko­ji se or­ga­ni­zu­ju u Na­rod­noj skup­šti­ni i sta­ra se o re­a­li­za­ci­ji za­klju­ča­ka sa tih sa­sta­na­ka,

- oba­vlja struč­ne i dru­ge po­slo­ve za po­tre­be pred­sjed­ni­ka, pot­pred­sjed­ni­kā, ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Na­rod­ne skup­šti­ne i klu­bo­va po­sla­ni­ka i po­sla­nič­kih gru­pa,

- oba­vlja po­slo­ve u ve­zi sa usmje­ra­va­njem ma­te­ri­ja­la ko­je pred­sjed­nik upu­ću­je rad­nim ti­je­li­ma Na­rod­ne skup­šti­ne, pred­sjed­ni­ku Re­pu­bli­ke, Vla­di, Vi­je­ću na­ro­da i dru­gim dr­žav­nim or­ga­ni­ma,

- ra­di od­re­đe­ne po­slo­ve u ve­zi sa ostva­ri­va­njem sa­rad­nje Na­rod­ne skup­šti­ne sa: Par­la­men­tar­nom skup­šti­nom Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Par­la­men­tom Fe­de­ra­ci­je Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Na­rod­nom skup­šti­nom Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Skup­šti­nom Cr­ne Go­re,

- pri­ma i iz­ra­đu­je ana­li­tič­ko-in­for­ma­tiv­ne i dru­ge ma­te­ri­ja­le, ka­da je to pred­vi­đe­no pro­gra­mom ra­da Na­rod­ne skup­šti­ne i na za­htjev Кo­le­gi­ju­ma, pred­sjed­ni­ka, pot­pred­sjed­ni­ka i rad­nih ti­je­la Na­rod­ne skup­šti­ne,

- da­je struč­na mi­šlje­nja rad­nim ti­je­li­ma, na­rod­nim po­sla­ni­ci­ma i klu­bo­vi­ma po­sla­ni­ka i po­sla­nič­kim gru­pa­ma u ostva­ri­va­nju nji­ho­vih funk­ci­ja u Na­rod­noj skup­šti­ni,

- uče­stvu­je u pri­pre­ma­nju pro­gra­ma ra­da Na­rod­ne skup­šti­ne i rad­nih ti­je­la i pra­ti nji­ho­vo ostva­ri­va­nje,

- ure­đu­je i iz­da­je pu­bli­ka­ci­je i gla­si­la Na­rod­ne skup­šti­ne i mag­ne­to­fon­ske snim­ke,

- or­ga­ni­zu­je i obez­bje­đu­je sa­rad­nju sa pred­stav­ni­ci­ma sred­sta­va jav­nog in­for­mi­sa­nja u ostva­ri­va­nju nji­ho­vih pra­va i du­žno­sti u ve­zi sa oba­vje­šta­va­njem o ra­du Na­rod­ne skup­šti­ne,

- pri­ku­plja, ob­ra­đu­je, ču­va i da­je na ko­ri­šće­nje po­dat­ke i ma­te­ri­ja­le i oba­vlja dru­ge in­for­ma­tiv­no-do­ku­men­ta­ci­o­ne po­slo­ve,

- oba­vlja po­slo­ve u ve­zi sa rad­nim od­no­si­ma na­rod­nih po­sla­ni­ka i rad­ni­ka u Slu­žbi Na­rod­ne skup­šti­ne,

- sta­ra se o pri­pre­ma­nju i ču­va­nju ori­gi­na­la za­ko­na, dru­gih pro­pi­sa i op­štih aka­ta Na­rod­ne skup­šti­ne,

- ra­di po­slo­ve ko­ji se od­no­se na kan­ce­la­rij­sko po­slo­va­nje, fi­nan­sij­sko-ma­te­ri­jal­ne, dak­ti­lo­graf­ske, teh­nič­ke i dru­ge slič­ne po­slo­ve, i

- ra­di dru­ge struč­ne, ad­mi­ni­stra­tiv­ne i teh­nič­ke po­slo­ve.

Član 285.

(1) Struč­ne i dru­ge po­slo­ve za po­tre­be Na­rod­ne skup­šti­ne, nje­nih rad­nih ti­je­la, na­rod­nih po­sla­ni­ka, klu­bo­va po­sla­ni­ka i po­sla­nič­kih gru­pa ra­di Slu­žba Na­rod­ne skup­šti­ne.

(2) U Slu­žbi i rad­nim ti­je­li­ma Skup­šti­ne mo­gu se an­ga­žo­va­ti li­ca sa za­vr­še­nim vi­so­kim obra­zo­va­njem u ci­lju sti­ca­nja rad­nog is­ku­stva vo­lon­ti­ra­njem, od­no­sno stu­den­ti u ci­lju sti­ca­nja zna­nja i is­ku­stva sta­ži­ra­njem.

Član 286.

U okvi­ru je­din­stve­ne Slu­žbe, Pra­vil­ni­kom o or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta ko­ji do­no­si ge­ne­ral­ni se­kre­tar Na­rod­ne skup­šti­ne, uz sa­gla­snost pred­sjed­ni­štva Na­rod­ne skup­šti­ne, mo­gu se za po­je­di­ne po­slo­ve i za­dat­ke or­ga­ni­zo­va­ti uže or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce.

Član 287.

(1) Pra­vil­ni­kom o or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta ure­đu­ju se na­čin ru­ko­vo­đe­nja or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma, iz­vr­ša­va­nje za­da­ta­ka i po­slo­va, uku­pan broj rad­ni­ka za iz­vr­ša­va­nje za­da­ta­ka i po­slo­va, na­ziv i ras­po­red za­da­ta­ka i po­slo­va u or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma sa opi­som po­slo­va za sva­kog rad­ni­ka ili gru­pu rad­ni­ka i po­treb­nim uslo­vi­ma za oba­vlja­nje tih za­da­ta­ka i po­slo­va.

(2) U Slu­žbi Na­rod­ne skup­šti­ne mo­gu se po­sta­vlja­ti ru­ko­vo­de­ći rad­ni­ci i rad­ni­ci sa po­seb­nim sta­tu­som.

(3) Ru­ko­vo­de­ći rad­ni­ci su rad­ni­ci od­re­đe­ni Pra­vil­ni­kom o or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta.

(4) Rad­ni­ke sa po­seb­nim sta­tu­som po­sta­vlja ge­ne­ral­ni se­kre­tar Na­rod­ne skup­šti­ne po pri­ba­vlje­nom mi­šlje­nju pred­sjed­ni­ka Na­rod­ne skup­šti­ne.