Клуб посланика ПДП Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Тринаесте сједнице, 27. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Хемијска прерада кукуруза а.д. ''Драксенић'', Козарска Дубица, у процесу производње ствара огромне количине отпадних вода које се испуштају у отворени канал. Обзиром да се ради о органским материјама, из овог канала који пролази кроз насељена мјеста, шири се, посебно у љетним мјесецима, несносан смрад. Мјештани трпе годинама, путници који пролазе магистралним путем на дијелу Драксенић-Доња Градина се осјећају врло непријатно, а они који не знају о чему се ради, носе у свијет о нама врло ружну слику. Већински власник хемијске прераде кукуруза је Влада Републике Српске. У вези с овим проблемом инспекције су више пута вршиле преглед, али никад ништа није урађено на отклањању узрока. Ова творница управо због овог проблема никада није добила употребну дозволу.

               Да ли ће и шта ресорна министарства и Влада Републике Српске предузети да се овај проблем ријеши?

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-277/16

Датум,

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП-а је између два наставка 13. сједнице Народне скупштине Републике Српске 27. јуна 2016. године, поставио сљедеће посланичко питање::

„Хемијска прерада кукуруза а.д. „Драксенић“, Козарска Дубица, у процесу производње ствара огромне количине отпадних вода које се испуштају у отворени канал. Обзиром да се ради о органским материјама, из овог канала који пролази кроз насељена мјеста, шири се, посебно у љетним мјесецима, несносан смрад. Мјештани трпе годинама, путници који пролазе магистралним путем на дијелу Драксенић-Доња Градина се осјећају врло непријатно, а они који не знају о чему се ради, носе у свијет о нама врло ружну слику. Већински власник Хемијске прераде кукуруза је Влада Републике Српске. У вези с овим проблемом инспекције су више пута вршиле преглед, али никад ништа није урађено на отклањању узрока. Ова творница управо због овог проблема никада није добила употребну дозволу.

Да ли ће и шта ресорна министарства и Влада Републике Српске предузети да се овај проблем ријеши?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поступајући у оквирима својих овлаштења, а ради обезбјеђења управљања водама и у сврху правичног приступа водама свих лица у складу са Законом о водама (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/06, 92/09 и 121/12), Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина је по захтјеву „ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић, Козарска Дубица, донијела Рјешење о издавању Водне дозволе 8.9.2016. године.

Наведено Рјешење је издато на одређено вријеме са роком важења до 15. 3. 2017. године, уз услове одређене у тачки 3. , а који се односе на заштиту квалитета вода:

3.1. Да  се  у  року од 6 мјесеци (најкасније до 15. 3. 2017. године) покрену   активности   за  изградњу    новог    или    доградњу/реконструкцију    постојећег     постројења   за   пречишћавање  технолошких  отпадних  вода,  а   у  међувремену  примјењују све расположиве  мјере  у  циљу    смањења  емисије загађујућих материја  за   параметре  квалитета  који  одступају  од   прописаних граничних вриједности у Правилнику о условима  испуштања  отпадних  вода  у  површинске воде  („Службени  гласник Републике Српске“ број 44/01). Као доказ о покретању активности потребно је доставити Идејни пројекат постројења за третман технолошких отпадних вода и локацијске услове издате од стране надлежног органа;

3.2. Да се одмах предузму  све  расположиве  мјере  у  циљу  смањења  емисије  загађујућих  материја  у ободном  каналу  како би се одстранио неугодан мирис из отпадне воде испуштене  из  фабрике у ободни канал, који цијело погранично подручје у Дубичкој равни према Граничном прелазу са Републиком Хрватском у Доњој  Градини чини неусловним за нормално функционисање;

3.6. Да  се санитарне  отпадне   воде   упуштају у   водонепропусну сабирну   јаму изграђену      према  условима   датим  у  Правилнику  о  третману  и  одводњи  отпадних вода  за  подручја  градова  и насеља гдје нема јавне канализације, („Службени  гласник  Републике  Српске“  број 68/01), као    прелазно рјешење до изградње уређаја за третман санитарних отпадних вода или прикључења на јавну канализациону мрежу;

3.7. Да се испитивање квалитета отпадних вода врши у складу са Правилником о условима испуштања отпадних   вода  у   површинске  воде, који прописује врсту узорака и приоритетне параметре (члан 20.);

3.8. Да   се   након   извршених   мјерења    добијени   резултати   мјерења   са   основним   подацима  о капацитету  производње  и  радном  режиму  у  периоду  мјерења  загађења, загађивач   доставља  Јавној установи „Воде Српске“ у Бијељину, Ул. Милоша  Обилића бр. 51, а  почетком  календарске  године  на  исту адресу се доставља и Анкетни лист загађивача за претходну годину;

3.9. До момента стављања у функцију уређаја за третман технолошких отпадних вода Инвеститор је дужан   примјењивати  све  расположиве  мјере  у  циљу  смањења  емисије загађујућих материја  за   параметре  квалитета  који  одступају  од   прописаних граничних вриједности у Правилнику о условима  испуштања  отпадних  вода  у  површинске воде ;

3.10. Да се чишћење сабирне јаме за санитарне отпадне воде врши редовно  у сарадњи са надлежним комуналним предузећем „Комуналац“ из Козарске Дубице;

3.11. Да се атмосферске  воде  са платоа  око објеката  и  паркинг  површина  преко сабирних решетки одведу  преко сепаратора уља и масти у канал за атмосферске воде;

3.12. Да  се  атмосферске  воде   са   кровова   објеката    споје   системом    олука   и   цијеви  у канал за  атмосферске воде.

3.13. Да  се  отпадне  материје  настале    радом   и   функционисањем   објекта   сакупљају   и  редовно одвозе   у    сарадњи    са    надлежним    комуналним   предузећем   «Комуналац»   из   Козарске  Дубице.

У складу са чланом 198. Закона о водама, Републичка водна инспекција  врши надзор над спровођењем одредаба овог закона у погледу његове примјене , а посебно  поштовања начина кориштења права на воду и поштовања водоправних аката из члана 120. овог закона .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                       М И Н И С Т А Р                                                                                        

                                                                                                             проф.др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2016
Сазив: 
9