Служба Народне скупштине

Верзија за штампањеPDF верзија

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

XXII - СЛУ­ЖБА НА­РОД­НЕ СКУП­ШТИ­НЕ

Члан 284.

Слу­жба На­род­не скуп­шти­не:

- уче­ству­је у при­пре­ми са­ста­на­ка пред­сјед­ни­ка и пот­пред­сјед­ни­кā На­род­не скуп­шти­не и пред­сјед­ни­ка рад­них ти­је­ла, клу­бо­ва по­сла­ни­ка и по­сла­нич­ких гру­па ко­ји се ор­га­ни­зу­ју у На­род­ној скуп­шти­ни и ста­ра се о ре­а­ли­за­ци­ји за­кљу­ча­ка са тих са­ста­на­ка,

- оба­вља струч­не и дру­ге по­сло­ве за по­тре­бе пред­сјед­ни­ка, пот­пред­сјед­ни­кā, ге­не­рал­ног се­кре­та­ра На­род­не скуп­шти­не и клу­бо­ва по­сла­ни­ка и по­сла­нич­ких гру­па,

- оба­вља по­сло­ве у ве­зи са усмје­ра­ва­њем ма­те­ри­ја­ла ко­је пред­сјед­ник упу­ћу­је рад­ним ти­је­ли­ма На­род­не скуп­шти­не, пред­сјед­ни­ку Ре­пу­бли­ке, Вла­ди, Ви­је­ћу на­ро­да и дру­гим др­жав­ним ор­га­ни­ма,

- ра­ди од­ре­ђе­не по­сло­ве у ве­зи са оства­ри­ва­њем са­рад­ње На­род­не скуп­шти­не са: Пар­ла­мен­тар­ном скуп­шти­ном Бо­сне и Хер­це­го­ви­не, Пар­ла­мен­том Фе­де­ра­ци­је Бо­сне и Хер­це­го­ви­не, На­род­ном скуп­шти­ном Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и Скуп­шти­ном Цр­не Го­ре,

- при­ма и из­ра­ђу­је ана­ли­тич­ко-ин­фор­ма­тив­не и дру­ге ма­те­ри­ја­ле, ка­да је то пред­ви­ђе­но про­гра­мом ра­да На­род­не скуп­шти­не и на за­хтјев Ко­ле­ги­ју­ма, пред­сјед­ни­ка, пот­пред­сјед­ни­ка и рад­них ти­је­ла На­род­не скуп­шти­не,

- да­је струч­на ми­шље­ња рад­ним ти­је­ли­ма, на­род­ним по­сла­ни­ци­ма и клу­бо­ви­ма по­сла­ни­ка и по­сла­нич­ким гру­па­ма у оства­ри­ва­њу њи­хо­вих функ­ци­ја у На­род­ној скуп­шти­ни,

- уче­ству­је у при­пре­ма­њу про­гра­ма ра­да На­род­не скуп­шти­не и рад­них ти­је­ла и пра­ти њи­хо­во оства­ри­ва­ње,

- уре­ђу­је и из­да­је пу­бли­ка­ци­је и гла­си­ла На­род­не скуп­шти­не и маг­не­то­фон­ске сним­ке,

- ор­га­ни­зу­је и обез­бје­ђу­је са­рад­њу са пред­став­ни­ци­ма сред­ста­ва јав­ног ин­фор­ми­са­ња у оства­ри­ва­њу њи­хо­вих пра­ва и ду­жно­сти у ве­зи са оба­вје­шта­ва­њем о ра­ду На­род­не скуп­шти­не,

- при­ку­пља, об­ра­ђу­је, чу­ва и да­је на ко­ри­шће­ње по­дат­ке и ма­те­ри­ја­ле и оба­вља дру­ге ин­фор­ма­тив­но-до­ку­мен­та­ци­о­не по­сло­ве,

- оба­вља по­сло­ве у ве­зи са рад­ним од­но­си­ма на­род­них по­сла­ни­ка и рад­ни­ка у Слу­жби На­род­не скуп­шти­не,

- ста­ра се о при­пре­ма­њу и чу­ва­њу ори­ги­на­ла за­ко­на, дру­гих про­пи­са и оп­штих ака­та На­род­не скуп­шти­не,

- ра­ди по­сло­ве ко­ји се од­но­се на кан­це­ла­риј­ско по­сло­ва­ње, фи­нан­сиј­ско-ма­те­ри­јал­не, дак­ти­ло­граф­ске, тех­нич­ке и дру­ге слич­не по­сло­ве и

- ра­ди дру­ге струч­не, ад­ми­ни­стра­тив­не и тех­нич­ке по­сло­ве.

Члан 285.

(1) Струч­не и дру­ге по­сло­ве за по­тре­бе На­род­не скуп­шти­не, ње­них рад­них ти­је­ла, на­род­них по­сла­ни­ка, клу­бо­ва по­сла­ни­ка и по­сла­нич­ких гру­па ра­ди Слу­жба На­род­не скуп­шти­не.

(2) У Слу­жби и рад­ним ти­је­ли­ма Скуп­шти­не мо­гу се ан­га­жо­ва­ти ли­ца са за­вр­ше­ним ви­со­ким обра­зо­ва­њем у ци­љу сти­ца­ња рад­ног ис­ку­ства во­лон­ти­ра­њем, од­но­сно сту­ден­ти у ци­љу сти­ца­ња зна­ња и ис­ку­ства ста­жи­ра­њем. 

Члан 286.

У окви­ру је­дин­стве­не Слу­жбе, Пра­вил­ни­ком о ор­га­ни­за­ци­ји и си­сте­ма­ти­за­ци­ји рад­них мје­ста ко­ји до­но­си ге­не­рал­ни се­кре­тар На­род­не скуп­шти­не, уз са­гла­сност Пред­сјед­ни­штва На­род­не скуп­шти­не, мо­гу се за по­је­ди­не по­сло­ве и за­дат­ке ор­га­ни­зо­ва­ти уже ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це.

Члан 287.

(1) Пра­вил­ни­ком о ор­га­ни­за­ци­ји и си­сте­ма­ти­за­ци­ји рад­них мје­ста уре­ђу­ју се на­чин ру­ко­во­ђе­ња ор­га­ни­за­ци­о­ним је­ди­ни­ца­ма, из­вр­ша­ва­ње за­да­та­ка и по­сло­ва, уку­пан број рад­ни­ка за из­вр­ша­ва­ње за­да­та­ка и по­сло­ва, на­зив и рас­по­ред за­да­та­ка и по­сло­ва у ор­га­ни­за­ци­о­ним је­ди­ни­ца­ма са опи­сом по­сло­ва за сва­ког рад­ни­ка или гру­пу рад­ни­ка и по­треб­ним усло­ви­ма за оба­вља­ње тих за­да­та­ка и по­сло­ва.

(2) У Слу­жби На­род­не скуп­шти­не мо­гу се по­ста­вља­ти ру­ко­во­де­ћи рад­ни­ци и рад­ни­ци са по­себ­ним ста­ту­сом.

(3) Ру­ко­во­де­ћи рад­ни­ци су рад­ни­ци од­ре­ђе­ни Пра­вил­ни­ком о ор­га­ни­за­ци­ји и си­сте­ма­ти­за­ци­ји рад­них мје­ста.

(4) Рад­ни­ке са по­себ­ним ста­ту­сом по­ста­вља ге­не­рал­ни се­кре­тар На­род­не скуп­шти­не по при­ба­вље­ном ми­шље­њу пред­сјед­ни­ка На­род­не скуп­шти­не.