Клуб посланика ПДП Министарству финансија, Пореска управа Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                  Доставити записнике Пореске управе о контроли предузећа ''Бирач'' Зворник за период 2004-2006. година.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-407-2/17

Датум: 09.10.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП је на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Доставити записнике Пореске управе о контроли предузећа „Бирач“ Зворник за период 2004-2006- година“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поводом овог питања контактирали смо Пореску управу Републике Српске, као ресорно надлежну. При том вам због обимности тражене документације, исту достављамо у електронском облику, и то сљедеће:

  1. Записник о контроли број: 01/0303/490-2.133/04 од 23.12.2004. године;
  2. Записник о контроли број: 06/2.01/0303/490-1.4/06 од 03.07.2006. године,
  • Пресуда Окружног суда Бања Лука, број: 11 0 У 000536 08У од 28.12.2009.године,
  • Измјене и допуне записника о контроли број: 06/2.01/0303/490-1.4/06 од 16.06.2010. године
  1. Записник о контроли број: 06/1.01/0303/490-1.62/10 од 03.09.2010. и допуна записника од 16.09.2010. године
  • Пресуда Окружног суда Бања лука број: 11 0 У006820 11У од 25.01.2013. године
  • Записник о контроли број: 06/1.01/0303/490-1.62/10 од 29.04.2013. године.

Ради лакшег разумијевања у наставку текста наводимо хронологију донесених аката у управном поступку и управном спору.

1.              Контролисани период 01.07.2002-30.09.2004. године.

Наведеном контролом утврђена је обавеза у износу од 558.956,59 КМ  (Записник о контроли под бројем: 01/0303/490-2.133/04 од 23.12.2004. године, налагање обавеза извршено по рјешењу истог броја од 25.12.2004. године)

2.              Контролисани период 01.10.2004-31.12.2005. године

Наведеном контролом утврђена је обавеза у износу од 18.234.067,60КМ (Записник о контроли под бројем: 06/2.01/0303/490-1.4/06 од 03.07.2006. године, налагање обавеза извршено по рјешењу истог броја од 11.07.2006. године). На наведено рјешење порески обвезник улаже жалбу коју Одбор за рјешавање пореских жалби одбија као неосновану. Против Рјешења Одбора за жалбе Фабрика глинице ''БИРАЧ'' Зворник покреће управни спор.  Пресудом Окружног суда број: 11 0 У 000536 08У од 28.12.2009. године, тужба се уважава и оспорени акт поништава. На основу пресуде Одбор за рјешавање пореских жалби 12.03.2010. године, поништава Рјешење Пореске управе РС и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак. У поновном поступку за исти контролисани период утврђује се обавеза од 128.029,45 КМ ( измјене и допуне записника број: 06/2.01/0303/490-1.4/06 од 16.06.2010.године) а рјешењем од 17.06.2010. године, налаже се плаћање исте.

3.              Контролисани период 01.01.2006-31.05.2010 године

Наведеном контролом утврђена обавеза у износу од 1.250.534,51 КМ (записник о контроли под бројем 06/1.01/0303/490-1.62/10 од 03.09.2010. и допуне записника од 16.09.2010. године, налагање обавеза извршено по рјешењу истог броја од 20.09.2010. године). На наведено рјешење порески обвезник улаже жалбу. Одбор за рјешавање пореских жалби по рјешењу број: 06.05/И-450-1409/10 од 03.03.2011. године, поништава рјешење Пореске управе, у дијелу којем је пореском обвезнику ''БИРАЧ'' Зворник, наложено плаћање пореза по одбитку у износу од 7.544,57 КМ и припадајуће камате у износу од 1.612,26 КМ. Незадовољни решењем Одбора за рјешавање пореских жалби Фабрика глинице ''БИРАЧ'' Зворник, покреће управни спор. Пресудом Окружног суда број: 11 0 У006820 11У  од 25.01.2013. године тужба је уважена и оспорени акт поништен. Одбор за рјешавање пореских жалби затим поништава Рјешење Пореске управе у дијелу којим је наложена обавеза плаћања пореза по одбитку у укупном износу од 838.829,40 КМ и предмет у том дијелу враћа првостепеном органу на поновни поступак док у осталом дијелу рјешење остаје непромјењено. У поновном поступку утврђена је  пореска обавеза у износу од 516.947,04 КМ ( записник број: 06/1.01/0303/490-1.62/10 од 29.04.2013.године )                                                                                    

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                       др Зоран Тегелтија

 

НАПОМЕНА: Предметна документација доступна у Служби НС РС у pdf форми.

18.02.2016
Сазив: 
9