Клуб посланика СДС Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шта ће Министарство управе и локалне самоуправе предузети са случајем одборника СО Челинац, Дубравац Жељко, коме је Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске утврдила сукоб интереса и издала Рјешење о одузимању мандата и забрани кандидовање на јавну функцију у наредне четири године, на које је Централна изборна комисија БиХ одговорила да не може поступати, јер не постоји законски основ у Закону о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске да ЦИК поступа по Рјешењу Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске. Уколико се именованом одборнику не одузме мандат поставља се питање сврсисходности Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске јер рјешења која издаје ова комисије немају законски основ за утврђивање престанка мандата лицима којима овај орган утврди постојање сукоба интереса.

ОДГОВОР:

Број:10.2-011-106/15

Датум: 11.05.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се        

Клуб посланика СДС – СРС РС, на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.04.2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 „Шта ће Министарство управе и локалне самоуправе предузети са случајем одборника СО Челинац, Дубравац Жељко, коме је Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске утврдила сукоб интереса и издала Рјешење о одузимању мандата и забрани кандидовања на јавну функцију наредне четири године, на које је Централна изборна комисија БиХ одговорила да не може поступати, јер не постоји законски основ у Закону о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске да ЦИК поступа по Рјешењу Републичке комисије за утврживање сукоба интереса у органима власти Републике Српске. Уколико се именованом одборнику не одузме мандат поставља се питање сврсисходности Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске, јер рјешења која издаје ова комисја немају законски основ за утврђивање престанка мандата лицима којима овај орган утврди постојање сукоба интереса.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске “, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

У оквиру надлежности Министарства управе и локалне самоуправе је и предлагање Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08 и 52/14), али ово министарство нема овлаштење да  врши надзор над његовом примјеном, нити може на други начин утицати на поступање надлежних органа у вези са примјеном овог закона.

Чланом 20. наведеног закона прописано је да уколико изабрани представник, носилац извршне власти или савјетник одбије да ријеши сукоб интереса у року од 30 дана од дана достављања коначног рјешења о утврђивању сукоба интереса, сматра се неподобним за кандидовање на било коју непосредно или посредно изабрану функцију, у периоду од четири године након доношења коначног рјешења.

Нацртом Закона о измјенама и допунама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, који је разматран у Народној скупштини Републике Српске 13. децембра 2013. године, између осталог, предложена и измјена напријед наведеног члана, у смислу прецизирања дате одредбе, на начин да, након утврђивања постојања сукоба интереса, у поступку који проводи Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске, надлежни орган изриче мјеру неподобности за кандидовање, као и да извјештај о утврђивању сукоба интереса Комисија доставља средствима јавног информисања, ради објављивања.

Такође, Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2015. годину, у трећем кварталу, предвиђено је доношење новог Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, којим ће, између осталог бити регулисана надлежност Комисије за утврђивање сукоба интереса, мјере и поступак изрицања мјера, као и санкције за изабране представнике, носиоце извршне власти и савјетнике за које се утврди да су у сукобу интереса.

С поштовањем,

 

                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                             Лејла Решић

 

21.04.2015
Сазив: 
9