Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 20. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 1. Тражимо да нам достваите Информацију о реализацији Програма рада Министарства пољопривреде за 2014. годину која је била разматрана на 89. сједници Владе РС, одржане 09.12.2014. године.
 2. На истој сједници Влада РС је на дневном реду имала и извјештаје о реализацији Програма рада Владе Републике Српске и министарстава. У наведеним извјештајима би требало бити и рад Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2014. годину. Клуб посланика СДС тражи комплетан извјештај о реализацији Програма рада Министарства пољопривреде за 2014. годину, као и Програм рада за 2015. Напомињемо да тражимо комплетан извјештај за 2014. годину и Програм рада за 2015. годину, не дијелове ових докумената који су на интернет страници Министарства.
 3. Институт за економику пољопривреде на Пољопривредном факултету у Бањалуци је за Министарство пољпривреде, шумарства и водопривреде РС, на чијем челу је министар Стево Мирјанић, израдио, између осталог, 2011. године: Програм развоја пољопривредног задругарства у Републици Српској; Стратешки план руралног развоја Републике Српске од 2010. до 2015. године; Увођење новог модела субвенција, заштите и финансирања пољопривреде РС, 2007. године и најновији документ-Стратешки план развоја пољопривреде од 2015. до 2020. године.
 4. Тражимо од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Информацију о реализацији финансијског посредовања са комерцијалним банкама у исплати обавеза из 2014. године по основу подстицаја за развој пољопривреде и села коју је Влада РС усвојила 29.10.2014. године, као и податке колико износи дуг за подстицаје за 2014. годину, закључно са даном достављања одговора на посланичко питање.
 5. Да ли ће се за преостала дуговања за подстицаје из 2014. године опет потписивати уговори о финансијском посредовању са комерцијалним банкама, као што је то урађено за дуговања из 2012. и 2013. године?

 

ОДГОВОР:

Број: 12.03-011-155/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

 

Клуб посланика СДС-СРС РС је на 4. сједници Народне скупштине Републике Српске која је одржана 20.маја 2015. године поставио сљедећа посланичка питања:

 

 1. Тражимо да нам доставите Информацију о реализацији Програма рада Министарства пољопривреде за 2014 годину која је била разматрана на 89.сједници Владе РС, одржане 09.12.2014 године.
 2. На истој сједници Влада РС је на дневном реду имала и извјештаје о реализацији Програма рада Владе Републике Српске и министарстава. У наведеним извјештајима би требало бити и рад Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2014. годину. Клуб посланика СДС тражи комплетан извјештај о реализацији Програма рада Министарства пољопривреде за 2014 годину, као и Програм рада за 2015. Напомињемо да тражимо комплетан извјештај за 2014 годину и Програм рада за 2015.годину, не дијелове ових докумената који су на интернет страници Министарства.
 3. Институт за економику пољопривреде на Пољопривредном факултету у Бањалуци је за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, на чијем челу је министар Стево Мирјанић, израдио, између осталог, 2011.године: Програм развоја пољопривредног задругарства у Републици Српској; Стратешки план руралног развоја Републике Српске од 2010.до 2015.године; Увођење новог модела субвенције, заштите и финансирања пољопривреде РС, 2007.године и најновији документ-Стратешки план развоја пољопривреде од 2015. до 2020. године.

Тражимо информацију колико је новца Институт за економику пољопривреде добило од Министарства за све Стратегије, Програме, књиге и остале документе које је радио од 2007.године до данас!

 1. Тражимо од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Информацију о реализацији финансијског посредовања са комерцијалним банкама у исплати обавеза из 2014. године по основу подстицаја за развој пољопривреде и села коју је Влада РС усвојила 29.10.2014.године, као и податке колико износи дуг за подстицаје за 2014.годину, закључно са даном достављања одговора на посланичко питање.
 2. Да ли ће се за преостала дуговања за подстицаје из 2014.године опет потписивати уговори о финансијском посредовању са комерцијалним банкама, као што је то рађено за дуговања из 2012.и 2013 године?

 

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи:

 

ОДГОВОР

 1. На ваш захтјев у прилогу овог одговора достављамо вам  Извјештај  о раду Министарства  пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2014. годину и Програм рада за 2015. годину .

При томе напомињемо да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 12.01.2015 године организовало јавну презентацију Извјештаја о раду за 2014 годину као и Програма рада за 2015 годину за све медијe и ширу јавност те да су изводи и Извјештаја о раду и Програма рада прослијеђени свим медијима и дати на увид јавности путем веб портала Владе РС. 

 1. Универзитет у Бањој Луци преко Пољопривредног факултета остварује дугогодишњу сарадњу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, по различитим питањима имајући у виду карактер и специфичности  аграрног сектора. Наведена сарадња регулисана је одговарајућим актима, а у периоду 2007-2015 године, остварена је у следећим правцима: подршка очувању и одрживом коришћењу генетичким ресурса, подршка изради стручних и научних програма, пројеката и анализа, подршка програмима у области заштите здравља биља, земљишне политике, подршка опремању лабораторија, подршка набавци друге врсте опреме, подршка организовању научних и стручних скупова, манифестација и едукација и др.
 2. У саставу Пољопривредног факултета дјелује пет научно-истраживачких Института: Институт за агроекологију и земљиште, Институт за економику пољопривреде и рурални развој, Институт за ратарство, Институт за сточарство, Институт за репродукцију у сточарству и Институт за хортикултуру, док Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци такође уско сарађује са Пољопривредним факултетом.

Пољопривредни факултет је у периоду 2007-2015 година, остварио сарадњу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде по следећим пројектима:

 • SEEDNet-Развојна мрежа Југоисточне Европе за биљне генетичке ресурсе, Очување и одрживо коришћење биљних и генетичких ресурса за храну и пољопривреду, укупно за период 2007-2010............................................................................312,200.00 КМ
 • Израда прoгрaмa, анализа, информација, основа земљишне политике, стручних и научних радова, укупно за период 2007-2015......................................231,435.25КМ
 • Подршка опремању лабораторија на Пољопривредном факултету за све области...............................................................................................170,000.00 КМ
 • Унапређење знања и вјештина у руралним подручјима кроз подршку eдукaциjи, семинарима и савјетовањима.............................................................. 40,218.99 КМ
 • Финансирање програма из области заштите биља за 2010. годину……..98,448.00 КМ и
 • Подршка набавци механизације за потребе Пољопривредног факултета (због обуке у наставном процесу)..........................................................................................7,476.00 КМ.
 1. Влада РС је дана 21.03.2014 донијела Уредбу о условима и критеријумима за реализацију преосталих обавеза из 2013 године по основу подстицаја за развој пољопривреде и села путем финансијског посредовања и наложила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да, због хитности реализације проведе преговарачки поступак без објављивања обавјештења, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ и да ради транспарентности достави позиве за учешће за достављање квалификационих докумената и почетних понуда, на адресе свих банака са сједиштем у Републици Српској. Након завршеног процеса одабира, Министарство је закључило Уговор о финансијском посредовању са три банке и то: Уникредит банком ад Бањалука, Комерцијалном банком ад Бањалука и Бобар банком а д Бијељина. Агенција за аграрна плаћања је у октобру мјесецу 2014 години из средстава аграрног буџета извршила поврат средстава комерцијалним банкама у укупном износу од 15.372.809,97КМ. Влада РС је 29.10.2014 године усвојила Информацију о реализацији финансијског посредовања са комерцијалним банкама.

Износ неисплаћених обавеза према пољопривредним произвођачима по основу захтјева за подстицаје за 2014. годину, закључно са даном достављања одговора на посланичко питање износи 5.652.092,57 KM, док је из средстава аграрног буџета за 2014. годину до данас плаћено 54.346.907,43 KM KM.

 1. Влада Републике Српске ће преостале обавезе по основу oдoбрeних захтјева за подстицаје из 2014. године рјешавати у складу са буџетским приливима и приоритетом плаћања.

                                                                                                                                   

                                                                                                                 М  И  Н  И  С  Т  А  Р                                                                                                          

                                                                                                           проф. др Стево Мирјанић

 

 

20.05.2015
Сазив: 
9