Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Универзитет у Осточном Сарајеву кредитно је задужен код Нове банке на износ 12 милиона КМ за изградњу студентског дома у Источном Сарајеву. Тражимо да нам доставите информацију ко је у име Универзитета донио одлуку о кредитном задужењу, шта је законски основ за наведено кредитно задужење и према којој процедури је донесена одлука о кредитном задужењу.

ОДГОВОР:

Број: 07.032.011-111/15

Датум: 30.04.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС на Трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15.,16.,17. И 21. априла 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Универзитет у Источном Сарајеву кредитно је задужен код Нове банке на износ 12 милиона КМ за изградњу студентског дома у Источом Сарајеву. Тражимо да нам доставите информацију ко је у име Универзитета донио одлуку о кредитном задужењу, шта је законски основ за наведено кредитно задужење и према којој процедури је донесена одлука о кредитном задужењу.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Одлуку о одобравању кредитног задужења Универзитета у Источном Сарајеву, код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 12.000.000,00 КМ у сврху изградње студентског дома у Палама, донио је Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву. Том одлуком ректор Универзитета у Источном Сарајеву овлаштен је за закључење уговора о кредиту и за предузимање свих других правних радњи у циљу реализације кредитног задужења.

Закон о високом образовању Републике Српске није дао могућност Управном одбору Универзитета да доноси одлуке о предузимању кредитног задужења. Прoцeдурa укупнoг крaткoрoчнoг и дугoрoчнoг зaдуживaњa у тoку фискaлнe гoдинe прeцизнo je прoписaнa Зaкoнoм o зaдуживaњу, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12).  Крeдитнo зaдужeњe Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву ниje прoвeдeнo у склaду сa зaкoнскoм прoцeдурoм, a сaмa Oдлукa o прeдузимaњу крeдитнoг зaдужeњa у супротности je са чл. 17 и 21. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12), кao и са чл. 8. и 9. Уредбе о индиректном задуживању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 57/13).

Исти став о овом питању наведен је и у Извјештају о ревизији Збирног годишњег финансијског извјештаја Министарства просвјете и културе Републике Српске за период 01.01.2013-31.12.2013. године који је сачинила Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.

           М И Н И С Т А Р

                                                                                                         др Дане Малешевић

 

 

 

21.04.2015
Сазив: 
9