Народни посланик Адам Шукало Министарству унутрашњих послова, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС поставио је између двије сједнице, 7. септембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               С обзиром да је министар унутрашњих послова Републике Српске, господин Драган Лукач, 25.02.2016.године расписао Конкурс за упис кадета XVIII класе основне полицијске обуке у Једниницу за основну обуку-Полицијску академију Бањалука и да је у Конкурсу наведено да ће бити уписано 80 кадета, као и да је према званичној ранг листи од 30.06.2016. године примљено 78 кадета, питање је:

               Како то да се министар Лукач 05.09.2016. године на потписивању уговора са кадетима XVIII класе основне полицијске обуке -Полицијскe академијe Бањалука похвалио да ову класу чини 131 кадет, односно одакле се појавио 51 кадет више од броја наведеног у конкурсу за ову класу?

ОДГОВОР:

Број:

Дана:                                                                

РЕПУБЛИКA СРПСКA

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питањe.-

Народни посланик Адам Шукало поставио је између двије сједницe Народне скупштине Републике Српске, 07.09.2016. године сљедеће посланичко питање:

„С обзиром да је министар унутрашњих послова Републике Српске, господин Драган Лукач, 25.02.2016. године расписао Конкурс за упис кадета XVIII класе основне полицијске обуке у Јединицу за основну обуку – Полицијску академију Бањалука и да је у Конкурсу неведено да ће бити уписано 80 кадета, као и да је према званичној ранг листиод 30.06.2016. године примљено 78 кандидата, питање је:

Како то да се министар Лукач 05.09.2016. године на потписивању уговора са кадетима XVIII класе основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бањалука похвалио да ову класу чини 131 кадет, односно одакле се појавио 51 кандидат више од броја наведеног у конкуру за ову класу?“

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и члана 264. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

По завршетку процеса селекције и избора кандидата за кадете XVIII класе основне обуке Полицијске академије, извршена је анализа добијених резултата и конкурсне процедуре те констатовано сљедеће:

  • Од расписивања Конкурса за пријем кадета у XVIII класу до формирања

коначне ранг листи протекло је преко пет мјесеци. Конкурс је расписан 25.02.2016. године, а закључен је 11.03.2016. године. Селекција кандидата је трајала од 15.03.2016. године, а окончана је 15.05.2016. године. Листа изабраних кандита је сачињена 28.06.2016. године.

Имајући у виду чињеницу да се на Конкурс пријавио велики број кандидата (1.026), те специфичност и сложеност поступка селекције, потребно је много времена за обраду свих података и реализацију активности везаних за поступак селекције прописаних Правилником о поступку селекције и избору кандидата за кадете основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку – Полицијској академији.

               Почетак обуке кадета XVIII класе је планиран за почетак септембар 2016. године, што  наводи на закључак да ће активности од расписивања конкурса до почетка обуке трајати седам и по (7,5) мјесеци.

               Наставним планом и програмом основне полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије број: С/М-611.1.-26/16, од 29.06.2016. године, планирано вријеме за обуку је 13,5 мјесеци или 58 радних – наставних седмица, што наводи на закључак да ће кадети XVIII класе обуку завршити и бити промовинисани у полицијске службенике крајем мјесеца новембра 2017. године.

               С тим у вези, а у склaду са анализом Управе за праване и кадровске послове од 24.05.2016. године, која се односи на број радника који ће бити пензионисани у 2016. години и у следеће три године (до краја 2016. године 267 полицијских скужбеника, током 2017. године 81 полицијски службеник, 2018. године 112 полицијских службеника и 2019. године 146 полицијских службеника), јасно је да постоји потреба министарства за новим полицијским кадром.

У складу са претходно наведеним чињеницама, Комисија за избор кандитата је  приједложила министру унутрашњих послова Републике Српске да се у складу са Правилником о поступку селекције и избора кандидата за кадета основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку – Полицијској академији (Службени Гласник Републике Српске број 10/16) прошири коначна листа изабраних кандидата са кандидадатима који су задовољили улове Конкурса , и то:

1) У складу са критеријумом регионалне заступљености и потребама службе за конкретни центар јавне безбједности, станицу јавне безбједности или полицијску станицу, за укупно 24 (двадесет четири) кандидата и то 20 мушкараца и 4 кандидата женског пола, (члан 13. став 2, тачка 2. Правилника ''Министар може, на приједлог комисије дати сагласност за проширење коначне листе за кадете основне полицијске обуке Полицијске академије'').

               2) Члан 13, став 2, тачка 3. Правилника коначна ранг листа је проширена за 7 (седам) кандидата који су задовољили услове Конкурса, а у категорији су породице погинулог борца Војске Републике Српске или породице припадника Министарства који је погинуо или умро за вријеме активне службе.

3) Усаглашавењем принципа рангирања на коначној листи (члан 13. став 2, тачка 4. Правилника ''Министар може, на приједлог комисије дати сагласност за проширење коначне листе за кадете основне полицијске обуке Полицијске академије'', ранг листа је проширена са 12 (дванест) кандидата мушког пола.

4)  Након окончања провјере поднобности кандидата за обављане послова безбједности 2 (два) кандидата су оцјењене негативно, нису задовољили критријуме предвиђене Правилником, а 2 (два) кандидата (који су били на листи изабраних) се из личних разлога нису одазвала на почетак обуке и потписивање Уговора те је Комисија за избор кандидата предложила министру Унутрашњих послова, да се у складу са чланом 12. став 3. Правилника, листа примљених кандидат прошири са 4 (четири) кандидата, 3 кандидата мушког и 1 женског пола.

5) Узимајућу у обзир све горе наведено, по окончању поступка селекције и избора кандидата за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске у XVIII класу примљено је:

- 76 (седамдесет и шест) кандидата са листе изабрних кандидата (два кандидата су након окончања провјере поднобности за обављане послова безбједности оцјењена негативно, а два се нису одазвала),

- 47 (четрдесет и седам) кандидата на основу Одлуке о утврђивању коначног броја кадета XVIII класе основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бања Лука број: С/М-611.2-1/16 од 29.07.2016. године, којим је министар Унутрашњих послова Републике Српске је утвдио број кадета који се примају у XVIII класу, а то је 123 (стотину двадесет и три). Критеријуми за избор и број примљених кандидата на проширеној листи образложени су под тачком 1), 2), 3) и 4).

6) Уговором о регулисању међусобних права и обавеза у пружању услуге извођења основне полицијске обуке, број: С/М-020-153/16 од 08.07.2016. године, склопљеног између даваоца услуге Министарства унутрашњих послова Републике Српске и наручиоца услуге Полиције Брчко Дистрикта БиХ, XVIII класу основне полицијске обуке и стручног осопособљавања кадета у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији, похађа 8 (осам) кадета за потребе Полиције Брчко Дистрикта БиХ.

7) У складу са претходно наведеним, у XVIII класу основне полицијске обуке уписано је укупно 131 (стотину тридесет и један) кадет, и то 123 (стотину двадесет и три) за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске и 8 (осам) кадета за за потребе Полиције Брчко Дистрикта БиХ.

 

С поштовањем,

              

                                                                                                                                                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                         мр Драган Лукач

 

 

 

                

 

 

07.09.2016
Сазив: 
9