Народни посланик Бранислав Бореновић Окружном привредном суду у Бијељини, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 59-0-Su-18-000060

Дана: 05.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Н/Р Генерални секретар

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис

На основу Вашег дописа број 02/2-08-10/18 од 30.01.2018. године достављамо Вам тражене податке.

Неизмирене обавезе за 2017. годину

4112-Расходи за бруто накнаде трошкова запослених                                  3.440,63

4121-Расходи по основу закупа                                                                              18.427,50

4122-Расходи по основу утрошка енергије                                                          2.789,60

4123-Расходи за режијски материјал                                                                      1.804,22

4125-Расходи зе текуће одржавање                                                                            430,02

4127-Расходи за стручне услуге                                                                                 1.525,73

4129-Расходи за стручно усавршавање запослених                                              530,00

4129-Остали расходи                                                                                                                    75,00

5113-Издаци за набавку постројења и опреме                                                                999,00

                                                                                                              УКУПНО                         30.021,70 КМ

 

Достављено:                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

1.Наслову                                                                                                                  Божана Гужвић

2. Su-архиви                                                                                                         (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

26.01.2018
Сазив: 
9