Народни посланик Игор Остојић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Да ли су прије издавања грађевинске дозволе за Термоелектрану ''Станари'' били ријешени имовинско-правни односи на земљишту на којем је иста изграђена?

               Тражим да ми доставите доказе о томе.

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-319/17

Датум: 21.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС, на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној од 13, 14. и 15 јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Да ли су прије издавања грађевинске дозволе за Термоелектрану „Станари“ били ријешени имовинско-правни односи на земљишту на којем је иста изграђена?

Тражим да ми доставите доказе о томе.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске број 15.03-360-163/11 од 07.11.2011. године дато је одобрење за грађење инвеститору ЕФТ – Рудник и термоелектрана „Станари“ д.о.о. Станари за изградњу Термоелектране „Станари“ инсталисане снаге 300 MW са припадајућим објектима који чине технолошку цјелину и то: разводно постројење са прикључним далеководима, машинска радионица са складиштем, електро радионица, управна зграда, ресторан и портирнице, те прикључни путеви и унутрашње саобраћајнице, на земљишту утврђеном планом парцелације који је саставни дио урбанистичко-техничких услова садржаних у урбанистичкој сагласности, затим рјешењем број 15.03-360-163/11 од 03.03.2015. године дато је одобрење и за систем водоснабдијевања сировом водом и пасарелу за везу управне зграде и централне командне зграде и рјешењем број 15.03-360-269/13 од 27.12.2013. године одобрење за грађење транспортног моста за транспортер за угаљ У-5, у кругу Термоелектране Станари.

У поступку који је претходио доношењу наведених рјешења достављени су сви докази неопходни за издавање  одобрења за грађење, међу којима и одговарајући докази о ријешеним имовинско-правним односима у складу са прописима који су били на снази у вријеме одлучивања. Против наведених рјешења није вођен управни спор, те су иста постала правоснажна.

У прилогу Вам достављамо копије доказа о ријешеним имовинско-правним односима и то:

 1. одлуку Влладе Републике Српске о утврђивању општег интерса, број 04/1-012-2-1522/09 од 24.8.2009. године,
 2. правоснажно рјешење РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20-473-14/09 од 11.12.2009. године,
 3. закључак РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20-473-2/08 од 15.6.2009. године,
 4. правоснажно допунско рјешење РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20-473-2/08 од 15.06.2009. године,
 5. рјешење Владе Републике Српске о ступању у посјед експроприсане непокретности прије правоснажности Одлуке о накнади за експроприсане непокретности број 04/1-012-2-1205/09 од 25. јуна 2009. године,
 6. одлуку Влладе Републике Српске о утврђивању општег интерса, број 04/1-012-64/08 од 11.01.2008. године,
 7. правоснажно рјешење РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20/473-2/08 од 10.06.2008. године,
 8. рјешење Владе Републике Српске о ступању у посјед експроприсане непокретности прије правоснажности Одлуке о накнади за експроприсане непокретности број 04/1-012-2-1884/08 од 24.07.2008. године,
 9. закључак РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20/473-2/08 од 16.04.2008. године о дозволи извршења,
 10. записник РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20/473-2/08 од 06.05.2009. године, о увођењу у посјед мирним путем,
 11. записник РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20/473-2/08 од 14.05.2009. године, о увођењу у посјед,
 12. одлуку Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса број 04/1-012-2375/08 од 02.10.2008. године,
 13. одлуку Владе Републике Српске  о допуни одлуке о утврђивању општег интереса број 04/1-012-2543/08 од 23.10.2008. године,
 14. правоснажно рјешење РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20-473-12/09 од 17.09.2009. године,
 15. записник Основног суда у Добоју број 85 0 V 012777 10 V од 27.04.20010. године,
 16. одлука Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса број 04/1-012-2-1766/13 од 21.08.2013. године,
 17. закључак РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20-473-2/08 од 26.12.2011. године и
 18. правоснажно рјешење РГУ, Подручна јединица Добој број 21.20/473-20/10 од 17.04.2012. године.

               Експроприсане непокретности су уступљене инвеститору ЕФТ – Рудник и термоелектрана д.о.о. Станари на основу Уговора о концесији за изградњу и коришћење ТЕ „Станари“ закљученог са Владом Републике Српске, Министарство привреде, енергетике и развоја од 25.02.2008. године, те анекса тог уговора од 17.3.2010. године и 15.7.2010 године, уз концесиону накнаду.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                         Mинистар

                                                                                                                                                    Сребренка Голић

 

НАПОМЕНА: Прилог је доступан у Служби НС РС у pdf формату.

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9