Народни посланик Маринко Драгишић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Тринаестој сједници, одржаној 1. децембра 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Да ли и које активности се проводе на заштити биодиверзитета у подручју посебне намјене Јањске отоке?

ОДГОВОР:

Број:15.04-011-355/20  

Датум: 16.12.2020.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

              Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 07.12.2020. године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број: 04.2-011-350/20 од 07.12.2020. године, достављено je посланичко питање народног посланика Маринка Драгишића, Клуб посланика Уједињена Српска.

Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињена Српска, на Тринаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 1. децембра 2020. године поставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију сљедеће посланичко питање: 

„Да ли и које активности се проводе на заштити биодиверзитета у подручју посебне намјене Јањске отоке?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 66/20) дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, брoj 20/14) уређује се заштита природе као добра од општег интереса за Републику Српску, очување биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности као дијела животне средине, планирање и организација заштите природе, проглашавање заштићених природних добара, прописују се мјере заштите дивљих врста, њихових популација, природних станишта и екосистема.

У Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године, дат је попис подручја планираних за успостављање заштите у планском периоду, те је по IUCN класификацији предложена заштита у категорији Заштићени природни предио „Плива, Јањ са резерватом Јањске отоке“ на подручју општина Шипово, Купрес и Језеро.

  Еколошко промотивно удружење „Еко Зона - Шипово“ доставило је дана 25.10.2018. године Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за заштиту и проглашење „ријеке Плива, ријеке Јањ са резерватом Јањске отоке“ заштићеним подручјем у складу са Законом о заштити природе и Просторним планом Републике Српске до 2025.године.

Акт о проглашењу заштићеног подручја доноси се на основу Студије заштите, те је достављену иницијативу ово министарство, сходно члану 61. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14), упутило Републичком заводу за заштиту културно - историјскoг и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод) ради израде Студије, којом се утврђују вриједности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем.

Завод је обавјестио ово министарство да због већ раније покренутих поступака за проглашавање заштићених подручја није у могућности преузети обавезу теренских истраживања у циљу дефинисања природних вриједности и оцјене стања подручја, неопходних за израду Студије заштите, те је предложио да се организује састанак са свим заинтересованим странама у циљу проналаска начина за реализацију теренских истраживања.

Дана 27.06.2019.године одржан је састанак на којем су присутни били представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јавне установе „Воде Републике Српске“, Општине Шипово, Инспектората Републике Српске, Шумског газдинства „Горица“ Шипово, удружења Еко зона Шипово и Завода. На састанку су сви присутни изразили подршку предметној иницијативи, те је констатовано да с обзиром да Завод није у могућности да приступи теренским истраживањима за потребе израде Студије заштите, да Општина Шипово, сходно члану 61. став 3. Закона о заштити природе може ангажовати стручну помоћ експерата или стручне организације, која би извршила теренска истраживања на основу којих би Завод могао израдити Студију заштите.

Након састанка, Завод је  доставио смјернице за теренска истраживања, које је ово министарство доставило Општини Шипово и Удружењу „Еко зона – Шипово“.

О почетку реализације теренских истраживања ово министарство није обавјештено.

У циљу развоја, уређења, кориштења и очувања природних вриједности овог подручја, Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 06.03.2019. године донијела Одлуку о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ („Службени гласник Републике Српске“, број 22/19).

Сходно члану 13. Закона о заштити природе и члану 28. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) јединице локалне самоуправе су  надлежне да у области заштите природних добара и животне средине обезбједе очување природних вриједности на свом подручју.

 

 

                                                                                                                         МИНИСТАР

 

                                                                                                                    Сребренка Голић

                 

Прилог: - два примјерка на оба службена језика (латиница и ћирилица),

                -  електронска форма - CD                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

01.12.2020

Име посланика:

Сазив: 
10