Народни посланик Милан Шврака Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Тринаестој сједници одржаној 13. јула 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Одлуком Основног суда у Бањој Луци бр 71 0 Rs 146973 12 Rs од 24. 10. 2014. године по тужби господина Драгише Аџића из Бања Луке, уредника спортске редакције дневних новина ''Фокус'', против туженог ''Press Commerce'' d.o.o. БАЊА ЛУКА, ради заштите права из радног односа, обавезан је тужени да тужиоцу исплати плате за период 1. 10. 2011. до дана 24. 10. 2014. у мјесечним износима од по 900,00 КМ са законском затезном каматом, што укупно потраживање чини око 45-50000КМ. Тужени је био обавезан уплатити и порезе и доприносе на име тужиоца за поменути период.

               Јавност у РС је упозната да је ''Фокус''-у Влада РС од 2009. године уплатила укупно 1,2, милиона КМ подржавајући ''Фокус''-ове акције ''Најсрећнији фискални рачун'' и ''Избор најменаџера РС'', у исто вријеме радницима нису уплаћивани доприноси и нису наплаћиване плате.

               ПДП је поднио кривичну пријаву код окружног тужилаштва, која је запримљена још 19. 2. 2013. године због сумње на низ могућих кривичних дијела из области корупције и злоупотребе службеног положаја, уз огромну штету причињену РС. Моје питање гласи:

               Прошле су готово двије године од донесене горе наведене пресуде која није реализована, исто предузеће је још увијек пријављено у Пореској управи. Како да господин Драгиша Аџић реализује своје право донесено горе наведеном Пресудом? Како да РС реализује своја потраживања?

               У прилогу Пресуда ОС Бања Лука бр 71 0 Rs 146973 12 Rs од 24. 10. 2014. године

ОДГОВОР:

Брoj: 08.020/052-5363/16

Дaтум, 23.08.2016.гoдинe                                                                                                

             НAРOДНA СКУПШTИНA

               РEПУБЛИКE СРПСКE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

               ПРЕДМЕТ:  Oдгoвoр нa пoслaничкo питaњe.-

               Нaрoдни пoслaник Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на 13. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 13.јула 2016.године, сљeдeћe пoслaничкo питaњe:

               „Одлуком Основног суда у Бањалуци бр. 71 0 Рс 146973 12 Рс од 24.10.2014.године по тужби господина Драгише Аџића из Бања Луке, уредника спортске редакције дневних новина „Фокус“, против туженог „Press Commerce“ д.о.о. Бања Лука, ради заштите права из радног односа, обавезан је тужени да тужиоцу исплати плате за период 01.10.2011. до дана 24.10.2014.године у мјесечним износима од по 900,00 КМ са законском затезном каматом, што укупно потраживање чини од 45.000-50.000 КМ. Тужени је био обавезан уплатити и порезе и доприносе на име тужиоца за поменути период.

               Јавност у Републици Српској је упозната да је „Фокус“-у Влада Републике Српске од 2009.године уплатила укупно 1,2 милиона КМ, подржавајући „Фокус“-ове акције „Најсрећнији фискални рачун“ и „Избор најменаџера Републике Српске“, а у исто вријеме радницима нису уплаћивани доприноси и нису исплаћиване плате.

               ПДП је поднио кривичну пријаву код окружног тужилаштва, која је запримљена још 19.02.2013.године, због сумње на низ могућих кривичних дјела из области корупције и злоупотребе службеног положаја, уз огромну штету причињену Републици Српској. Моје питање гласи:

               Прошле су готово двије године од донесене горе наведене пресуде која није реализована, исто предузеће је још увијек пријављено у Пореској управи Републике Српске. Како да господин Драгиша Аџић реализује своје право донесено горе наведеном пресудом? Како да Република Српска реализује своја потраживања?“

         У склaду сa члaнoм 82. Пoслoвникa  о раду Влaдe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 10/09), кao и члaнoм 264. Пoслoвникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe (“Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 31/11), дajeмo сљeдeћи

O Д Г O В O Р

                Mинистaрствo прaвдe Рeпубликe Српскe je дaнa 25.07.2016. гoдинe посланичко питање народног посланика Милана Швраке упутилo Oсновном суду у Бањалуци, рaди дoстaвљaњa инфoрмaциja o нaвoдимa из пoслaничкoг питaњa.

               Основни суд у Бањалуци је актом бр. 071-0-Су-0-16-002501 од 05.08.2016.године доставило сљедећи одговор:

               „У вези са вашим актом који се односи на предмет 71 0 Рс 146973 12 Рс, покренут тужбом Драгише Аџића из Бања Луке против туженог „Press Commerce“ д.о.о. Бања Лука, обавјештавамо вас да је у назначеном предмету дана 24.10.2014.године донесена пресуда у корист тужиоца, те је иста правоснажна од 14.11.2014.године.

               Наиме, провјером кроз наше евиденције нисмо могли утврдити да је господин Драгиша Аџић по пријему правоснажне пресуде покренуо извршни поступак, односно да је поднио приједлог за извршење на основу извршне исправе. У складу с тим, уколико извршни поступак није покренут, странка није у могућности да оствари своја потраживања“.

    С поштовањем,                                                                            

                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                              Антон Касиповић

 

ДОСТАВЉЕНО:

-наслову (2 х ћирилица, 1 х латиница, ЦД)

-а/а

 

 

 

 

13.07.2016
Сазив: 
9