Народни посланик Милан Шврака Фонду здравственог осигурања Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ 1:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 13. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Молим Вас да ми дозначите одговор на следеће питање:

                За колико мјесеци здравствене установе РС нису уплатиле доприносе за пензијско осигурање у 2016. и 2017. години?

                Молим Вас информацију за сваку здравствену установу посебно и да ли су у периоду неуплаћивања доприноса здравствени радници тих установа имали здравствену заштиту и по којој основи?

ПИТАЊЕ 2:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 13. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Колика су укупна дуговања ФЗО РС на дан 31.12.2017.?

Молим Вас да иста рашчланите према потражиоцима појединачно.

Колика су укупна потраживања ФЗО РС на дан 31.12.2017.?

Молим Вас да иста рашчланите према дужницима појединачно.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 и ПИТАЊЕ 2 (ПРЕПИС):

Број: 05/5/014-1236/18

Датум: 07.03.2018. године

Народна скупштина Републике Српске

Генерални секретар

Трг Републике Српске 8, Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

Народна скупштина Републике Српске, Генерални секретар, дописом број: 02/2-257-86/18, од 14. фебруара 2018. године доставила је Фонду задрватсвеног осигурања Републике Српске посланичко питање народног посланика МИлана Швраке, постављено на 23-ој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 12. и 13. фебруара 2018. године, које гласи:

  1. ''За колико мјесеци здравствене установе РС нису уплатиле доприносе за пензијско осигурање у 2016. и 2017. години и информацију за сваку здравствену установу посебно и да ли су у периоду неуплаћивања доприноса здравствени радници тих установа имали здравствену заштиту и по којој основи.''
  2. ''Колика су укупна дуговања ФЗО РС на дан 31.12.2017.,

Молим Вас да иста рашчланите према потражиоцима појединачно.

Колика су укупна потраживања ФЗО РС на дан 31.12.2017.?

Молим Вас да иста рашчланите према дужницима појединачно.''

Поступајући по Вашем допису обавјештавамо вас о сљедећем:

1.Одговор на питање број 1. народног посланика достављамо у табеларном прегледу, посебно за сваку здравствену установу, по мјесецима за које ије уплаћен допринос за здравствено осигурање, а што се тиче дијела питања ''да ли су у периоду неуплаћивања доприноса здравствени радници тих установа имали здравствену заштиту и по којој основи'' обавјештавамо вас о слиједећем:

Свим осигураним лицима, чији уплатиоци нису измирили обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање у складу са Законом, а којима је неопходна здравствена заштита и овјера здравствених кљижица врши се према одредбама Правилника о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици (''Службени гласник Републике Српске'', број: 102/11, 40/12, 56/12, 72/13 и 86/15).

У члану 21. овог Правилника регулисано је да се овјера здравствених књижица не условљава уплаћеним доприносом за здравствено осигурање за:

-дјецу до 15 година живота, труднице и жене за вријеме материнства до 12 мјесеци послије порођаја, односно за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци послије порођаја,

-лица обољела од заразних болести, малигних болести, менталних болести или прогресивних мишићних обољења,

-ратне војне инвалиде и породице погинулих бораца,

-лица са трансплантираним органима и лица у вези са узимањем, давањем и размјеном људских ткива и ћелија и људских органа,

-лица старија од 65 година живота која се налазе у стању социјалне потребе утврђеним рјешењем Центра за социјални рад.

По истим критеријумима се омогућава овјера здравствених књижица запосленим радницима пријављеним на осигурање свих пореских обвезника, ради остваривања права на здравствену заштиту, као и свим запосленим у јавним здравственим установама.

Овјеру здравствених књижица, према члану 28. став 3. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) врши надлежна служба Фонда на основу доказа из Јединственог система да је обвезник доприноса уплатио све доспјеле обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање до 20. у мјесецу за протекли мјесец;

Пореска управа Републике Српске води Јединствен систем регистрације, контроле и наплате доприноса. База података Јединственог система је јединствена евиденција о свим обвезницима уплате доприноса, и обвезницима доприноса, подацима неопходним за контролу уплате доприноса и подацима за остваривање права по основу обавезног и добровољног осигурања,  а што је регулисано Законом о пореском поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16);

Фонд здравственог осигурања Републике Српске као један од корисника Јединственог система преузима и евидентира податке из Јединственог система и на основу извршених уплата доприноса на рачуне јавних прихода извршених преко Трезора утврђује да ли је уплаћен допринос за здравствено осигурање у складу са Законом о здравственом осигурању и Законом о доприносима, ради овјере здравствених књижица;

Одговор на питање број 2. народног посланика:

Укупна дуговања Фонда здравственог осигурања Републике Српске на дан 31.12.2017. године износе: 432.527.101,70 КМ како је приказано у следећој табели:

Р.Б.

ВРСТА ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе на дан 31.12.2017.

1

Дуг обавезе по зајм.прим од дом.суб. (осим јавних)-Банке

51.157.954,55

2

Дугорочно разграничени приходи-стамбени кредити радника

20.540,01

 

Остале дугорочне обавезе-Дијализа

67.247.423,15

3

Дуг.об. по зајм.прим од ост.нив.вл.инд.задужење (1+2)

71.125.129,86

 

1.Индиректбо задужење укупно Фонд и ЗУ

61.631.634,77

 

2.Индиректно Клинички центар Бања Лука

9.493.495,09

4

УКУПНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1+2+3)

189.551.947,57

5

Об.по дуг зајм. који досп. на наплату у року од год. дана БАНКЕ

Об.по дуг зајм. који досп. на наплату у року од год. дана Боснамед

Об.по дуг зајм. који досп. на наплату у року од год. дана Гетинге Шведска

8.983.953,80

0,00

0,00

6

Обавезе за бруто плате запослених

1.223.421,11

7

Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих лич. примања

36.136,47

8

Обавезе из пословања у земљи

2.208.056,85

9

Обавезе из пословања у иностранству

24.079,67

10

Обавезе за камате по зајмовима-банке

0,00

11

Обавезе по основу осталих тр. фин

0,00

12

Укупно трошкови здравствене заштите (1+2+3+4+5)

150.694.159,06

12

1.Укупно здравствене установе (100)

81.067.096,25

 

1а. Здрваствене установе-уговарачи

14.158.572,23

 

1б. Апотеке

24.442.785,93

 

1в. Ортопедије

2.265.117,53

 

1г. Дијализа

11.513.143,61

 

1д. КСЗ

387.432,29

 

1ђ. Стране ЗУ

22.320.916,22

 

1е. Вањске ЗУ

4.979.128,44

12

2.Обавезе за ИНО осигурање (103)

47.719.440,45

 

2а.Ино-осигурање-стварна обавеза

2.738.317,23

 

2б.Ино осиг.-раније год. и процјена (паушали)

44.981.123,24

12

3.Обавезе за пројекте (104)

5.926.629,10

12

4.Обавезе за накнаду боловања преко 30 дана (101)

15.978.970,54

12

5.Обавезе за појединачне рефундације (102)

2.022,72

13

Кратк. разграничени приходи

0,00

14

Остале краткорочне обавезе (Записник ПУ)

2.009,54

15

Об.по дуг зајм. који досп. на наплату у року од год. дана

Индиректно (1+2+3)

42.762.607,52

 

1.(1а+1б) Индиректно задужење укупно

24.061.885,27

 

1а.Индиректно задужење Фонд

14.203.975,82

 

1б.Индиректно задужење ЗУ

9.857.909,37

 

2.Индиректно задужење-Клинички центар Бања Лука

4.200.722,25

 

3.Дио дуга 80 мил

14.500.000,00

 

Обавезе за камату за индиректно кредитно задужење

0,00

 

Обавезе према другим јединицама власти (Записник ПУ и КО ПУ)

2.468.350,45

 

Обавезе према другим јединицама власти по основу рефундације боловања

26.487.871,80

 

Остале краткорочне обавезе из трансакција са ентитетом (МЛК)

8.085.407,86

16

УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

242.976.054,13

17

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (4+16)

432.527.101,70

 

У прилогу вам достваљамо табелу 1: Обавезе према домовима здравља и болницама на дан 31.12.2017. године.

Укупна потраживања Фонда здравтсвеног осигурања Републике Српске на дан 31.12.2017. године износе 308.462.700,98 КМ како је приказано у следећој табели:

Р.Б.

ВРСТА ПОТРАЖИВАЊА

Укупне потраживања на дан 31.12.2017.

1

Дугорочни зајмови дати ЗУ

43.416.822,49

2

Дугорочни зајмови дату ЗУ-Влада РС

45.743.605,50

3

Дугорочни зајмови дати радницима и осталим физичким лицима

282.294,91

4

Репрограми за доприносе за здравствено осигурање

77.798.649,71

5

Акције

1.602.005,28

6

УКУПНА ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

168.843.377,89

7

Готовина и готовински еквиваленти

1.538.478,63

8

Дугорочни зајмови дати ЗУ који доспијевају на наплату до годину

22.590.389,87

9

Дугорочни стамбени зајмови дати радницима који доспијевају на наплату до годину дана

33.144,20

10

Потраживања за продату робу и извршене услуге у земљи

2.939,24

11

Потраживања за уговорене камате у земљи

444.809,05

12

Потраживања од запослене (аконтације и репрезентација)

15.485,86

13

Потраживања за ненаплаћене доприносе

44.325.970,12

14

Потраживања за више наплаћене доприносе

50,44

15

Потраживања за рефундацију трудничког боловања

7.706,97

16

Потраживања по основу расподјеле јавних прихода

3.668.292,32

17

Потраживања од Фонда ПИО, Завод за запошљавање, Трезор

974.956,69

18

Остала потраживања

 

19

Потраживања за ино осигурање

61.756.358,96

20

Аванси

2.047.184,57

21

Потраживање за трансфере

1.549.579,46

22

Потраживања од других јединица власти

663.976,71

23

УКУПНА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

139.619.323,09

24

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА (6+23)

308.462.700,98

 

Уколико Вам требају детаљније информације, стојимо Вам на располагању.

С поштовањем,

                                                                                                                                  Извршни директор

                                                                                                                                 Сектора за финансије

                                                                                                                        По овлашћењу вд директора

                                                                                                                            Мира Ђајић, дипл.ецц.

                                                                                                                                  (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сектор за финансије

Датум: 21.01.2018. године

ТАБЕЛА: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОМОВИМА ЗДРАВЉА И БОЛНИЦАМА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

 

Р.Б.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ИЗНОС ДУГА

1

10014 ЈЗУ Дом здравља Бања Лука

2.660.702,42

2

10022 ЈЗУ Дом здравља Градишка

92.847,21

3

10049 ЈЗУ Дом здравља Челинац

31.233,50

4

10065 ЈЗУ Дом здравља Рибник

13.754,06

5

10073 ЈЗУ Дом здравља Котор Варош

63.747,43

6

10081 ЈЗУ Дом здравља Лакташи

120.338,49

7

10090 ЈЗУ Дом здравља Мркоњић Град

18.358,86

8

10103 ЈЗУ Дом здравља Прњавор

122.024,19

9

10111 ЈЗУ Дом здравља Кнежево

16.057,83

10

10120 ЈЗУ Дом здравља Србац

41.154,51

11

10138 ЈЗУ Дом здравља Шипово

36.400,27

12

10146 ЈЗУ Дом здравља Источни Дрвар

2.999,51

13

10790 ЈЗУ Дом здравља Дринић

12.174,59

14

10910 ''Deamedica'' Бања Лука, ПЈ Медицинска електроника

42.984,47

15

11224 ЗУ Специјалистички центар

469,70

16

11229 ЗУ Специјалистички центар

3.536,37

17

11337 ЗУ Специјалистички центар

12.046,25

18

11448 ЗУ АПМ ''Кућа здравља'' Бања Лука

10.021,43

19

11449 ЗУ АПМ ''СЦ Дуњић'' Градишка

9.633,46

20

11455 ЗУ АПМ ''др Тешић'' Котор Варош

35.686,76

21

11457 ЗУ Специјалистички центар ''Доктори Пријатељи'' Прњавор

46.574,20

22

11459 ЗУ Специјалистички центар ''Суботић'' Градишка

36.280,85

23

11460 ЗУ Специјалистички центар ''Кућа здравља др Марјановић'' Прњавор

34.075,73

24

11478 ЗУ АПМ ''др Вуковић'' Прњавор

11.312,62

25

20010 ЈЗУ Дом здравља Козарска Дубица

53.154,58

26

20028 ЈЗУ Дом здравља Крупа на Уни

11,58

27

20036 ЈЗУ Дом здравља Нови Град

5.294,78

28

20044 ЈЗУ Дом здравља Приједор

323.976,16

29

20052 ЈЗУ Дом здравља Оштра Лука

2.930,54

30

20060 ЈЗУ Дом здравља Костајница

2.567,47

31

20477 ЗУ Специјалистички центар ''Mediccarе''-Пословна јединица Приједор

12.638,19

32

30015 ЈЗУ Дом здравља Брод

12.407,12

33

30023 ЈЗУ Дом здравља Шамац

36.852,53

34

30031 ЈЗУ Дом здравља Дервента

112.894,08

35

30040 ЈЗУ Дом здравља Добој

210.972,51

36

30058 ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово

17.514,40

37

30066 ЈЗУ Дом здравља Модрича

87.836,23

38

30074 ЈЗУ Дом здравља ''Свети Сава'' Теслић

247.011,69

39

30121 ЗУ Специјалистички центар ''Polymed'' Добој

57.059,81

40

30135 ЈЗУ Дом здравља Станари

52.925,39

41

30838 ЗУ Специјалистички центар ''Др Бркић'' Добој

26.566,86

42

40010 ЈЗУ Дом здравља Бијељина

808.157,91

43

40037 ЈЗУ Дом здравља Лопаре

0,00

44

40045 ЈЗУ Дом здравља Угљевик

9.894,20

45

40050 ЗУ АПМ ''Др Снежа'' Угљевик

9.436,90

46

40115 ЗУ Специјалистички центар'' Кућа здравља'' Бијељина

33.972,57

47

40121 ЗУ Специјалистичка амбуланта породичне медицине ''Др Срећко'' Угљевик

973,04

48

40122 ЗУ Специјалистички центар ''S Medico centar'' Бијељина

35.995,11

49

50016 ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак

7.535,61

50

50024 ЈЗУ Дом здравља Рогатица

24.799,45

51

50032 ЈЗУ Дом здравља Источно Сарајево

47.428,24

52

50040 ЈЗУ Дом здравља Пале

33.264,64

53

50059 ЈЗУ Дом здравља Трново

5.323,02

Р.Б.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ИЗНОС ДУГА

55

50068 ЗУ АПМ ''Empathy'' Источно Сарајево

9.291,92

56

50253 ЈЗУ Дом здравља Источни Стари Град

6.093,47

57

60011 ЈЗУ Дом здравља Братунац

71.784,20

58

60020 ЈЗУ Дом здравља Власеница

17.958,25

59

60046 ЈЗУ Дом здравља Сребреница

43.482,06

60

60054 ЈЗУ Дом здравља ''Свети Сава'' Шековићи

23.019,04

61

60062 ЈЗУ Дом здравља ''Свети Никола'' Милићи

32.386,50

62

60380 ЈЗУ Дом здравља Зворник

281.589,82

63

70017 ЈЗУ Дом здравља Билећа

25.951,64

64

70025 ЈЗУ Дом здравља Гацко

12.561,85

65

70033 ЈЗУ Дом здравља Љубиње

7.174,39

66

70041 ЈЗУ Дом здравља Невесиње

64.109,24

67

70050 ЈЗУ Дом здравља Требиње

12.614,54

68

70068 ЈЗУ Дом здравља Берковићи

4.387,32

69

70112 ЗУ АПМ ''др Саво'' Љубиње

10.852,26

70

70331 ЗУ Специјалистичка амбуланта за ултразвучну дијагностику ''Ultramedica'' Требиње

15.742,70

71

80012 ЈЗУ Дом здравља Чајниче

47,84

72

80020 ЈЗУ Дом здравља Фоча

13.525,37

73

80039 ЈЗУ Дом здравља Ново Горажде

2.840,92

74

80047 ЈЗУ Дом здравља Калиновик

11.254,12

75

80055 ЈЗУ Дом здравља Рудо

22.636,77

76

80063 ЈЗУ Дом здравља Вишеград

3.401,41

77

10235 Здравствено туристички центар ''Бања Кулаши'' доо Прњавор

194.991,40

78

10278 ЈЗУ Завод за физ.медицину и рехаб. ''Др Мирослав Зотовић'' Бања Лука

1.162.065,54

79

10300 Завод за медицину рада и спорта Републике Српске

251.458,95

80

10324 ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука

411.787,02

81

10375 ЈЗУ Болница Градишка

385.784,06

82

10448 ЈЗУ ''Универзитетски клинички центар Републике Српске'' Бања Лука

112.860,75

83

10529 ЈУ Центар за образ. васпитање и рех. слушања и говора

38.011,34

84

10847 ЗУ ''Еуромедик'' Бања Лука

102.347,87

85

11177 ЗУ Спец.амб. за класичну конвенц. Рендген дијагностику ''др Арар'' Бања Лука

169.651,38

86

11194 Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

66.203,28

87

11282 ЗУ Болница из хируршке области ''Medico Laser'' Бања Лука

156.099,02

88

11283 ЗУ Специјална болница из хируршких области ''ДР КОСТИЋ'' Бања Лука

76.902,22

89

11381 ЗУ Болница из хируршких области ''С. Тетик'' Бања Лука

18.668,63

90

11411 ЗУ Болница из хируршких области ''Јелена'' Бања Лука

798,65

91

11413 ЗУ Специјалистичка офталмолошка амбуланта ''Др Добријевић'' Бања Лука

13.701,49

92

11414 ЗУ Болница из хируршких области ''Проф. др Н. Лаганин'' Бања Лука

75.253,55

93

11438 ЈЗУ Завод за стоматологију Бања Лука

20.091,07

94

11447 ЗУ Спец. офталмолошка амбуланта ''Ortooptic dr Bjelić'' Бања Лука

23.611,99

95

20192 ЈЗУ Болница ''др Младен Стојановић'' Приједор

212.015,55

96

20249 Болница за физ.медицину и рехабилитацију ''Мљечаница'' Козарска Дубица

121.688,32

97

30252 ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију Модрича

98.584,59

98

30309 ЈЗУ Болница '' Свети апостол Лука'' Добој

621.648,94

99

30350 Здравствено туристички центар ''Бања Врућица'' Теслић

1.143.670,98

100

30810 ЗУ Спец.амб.за компјутер.томографију-скенер (CT) ''др Бркић'' Добој

202.160,08

101

40123 ЗУ Специјалистички центар ''Кућа здравља'' Бијељина

54.341,77

102

40193 ЈЗУ Болница ''Свети врачеви'' Бијељина

408.791,18

103

40215 ЈУ Бања Дворови, Дворови-Бијељина

55.373,72

104

44068 ЗУ Спец.амб.за нуклеарну маг.резонанцу ''Медик-Т'' Бијељина

39.266,20

105

50202 ЈЗУ Болница Источно Сарајево

208.401,71

106

50210 ЈЗУ Псигијатријска болница Соколац

51.686,06

107

50388 Спец.болнице ''Неовита'' Пале за физиологију и болести женских репродук.органа

198.107,40

108

60038 ЈЗУ Болница Зворник

212.488,18

109

70203 ЈЗУ Болница Невесиње

83.835,39

110

70211 ЈЗУ Болница Требиње

335.221,78

111

80250 ЈЗУ Универзитетска болница Фоча

11.550,18

112

80284 ЈУ Рехабилитациони центар ''Вилина влас'' Вишеград

94.616,45

113

80330 Универзитет у И. Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, Студијски програм Стоматологија

84.619,76

114

99767 Приватна здравтсвена установа ''Алфа'' Брчко

176.922,97

УКУПНО

14.158.572,23

 

 

 

 

 

13.02.2018

Име посланика:

Сазив: 
9