Народни посланик Слађана Николић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Године 2009. почеле су активности на изградњи пројекта Регионална деопнија Црни Врх-Зворник, 2012. године почели су званични радови, извођач је фирма ''Зворник путеви'' Зворник, рок за завршетак је био фебруар 2014. године, па је продужен до септембра 2014, а затим до новембра 2015. године. Међутим, до данас ништа још увијек није завршено, па моје питање гласи:

Када ће коначно бити завршени радови на изградњи ове депоније и да ли је неко контролисао квалитет до сада завршених радова, јер је ријеч о пројекту вриједном 5 милиона долара?

ОДГОВОР:

Број: 15.05-011-85/16                         

Датум:  14. 03. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 08.03.2016. године достављено je путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-77/16 од 08.03.2016. године, посланичко питање народног посланика Слађане Николић.

Народни посланик на 10. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02. и 03. марта 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Године 2009. почеле  су активности на изградњи пројекта Регионална депонија Црни Врх-Зворник, 2012. године почели су званични радови, извођач је фирма „Зворник путеви“, Зворник, рок за завршетак је био фебруар 2014. Године, па је продужен до септембра 2014, а затим до новембра 2015. године. Међутим, до данас ништа још увијек није завршено, па моје питање гласи:

Када ће коначно бити завршени радови на изградњи ове депоније и да ли је неко контролисао квалитет до сада завршених радова, јер је ријеч о пројекту вриједном 5 милиона долара? “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Достављамо Вам информације о активностима на изградњи Регионалне санитарне депоније „Црни Врх“ у Зворнику:

Споразум о оснивању Међуопштинског вијећа за реализацију пројекта регионалне санитарне депоније за чврсти отпад потписан је дана 21. 07. 2009. године са представницима оштина Братунац, Власеница, Калесија, Шековићи, Сребреница, Милићи, Сапна, Осмаци и Зворник. Уговор о оснивању Јавног предузећа „Регионална депонија“ Зворник је потписан дана 30. 12. 2009. године са девет општина потписница Споразума о оснивању Међуопштинског вијећа које тиме формирају Јавно предузеће „Регионална депонија“ Зворник са власничким удјелима:  Зворник 29 %, Калесија 18%, Братунац 12 %, Сребреница 11 %, Власеница 10 %, Сапна 7 %, Милићи 5 %, Шековићи 5 % и Осмаци 3 %. Јавно предузеће „Регионална депонија“ Зворник је регистровано дана 03.02.2010. године у Основном суду у Бијељини.

Изградња депоније се финансира из крединих средстава Свјетске банке у оквиру Пројекта „Други пројекат управљања чврстим отпадом“, који је одобрен на основу Одлуке Народне Скупштине Републике Српске о прихватању задужења према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој (IDA) у износу од 6.750.000 USD и Међународној банци за обнову и развој (IBRD) у износу од 11.250.000 USD („Службени гласник Републике Српске“, број 50/09). Кредитно задужење Република Српска путем супсидијарног споразума преноси на јавна предузећа која управљају регионалном депонијом. Имплемантацију пројекта врше једнице за импементацију пројекта формиране у оквиру јавних предузећа које управљају депонијом, док Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију обавља улогу координације рада свих регионалних депонија, праћења реализације пројекта и извјештавање према Свјетској банци. Пројекат  jе постао ефективан 22. 05. 2010. године, а завршетак пројекта предвиђен је 31. 10. 2017. године. Пројектом су обухваћене активности на изградњи 4 регионалне депоније и то: Бања Лука, Бијељина, Приједор и Зворник. Имплементација Пројекта се врши у складу са Смјерницама Свјетске банке: Набавка робе, радова и неконсултантских услуга у оквиру IDA кредита и IBRD зајмова и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке, а на основу члана 5, став 1, тачка (ц) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 49/04).

ЈП „Регионална депонија“, Зворник  је са Министарством финансија Републике Српске дана 15.03.2010. године потисало Супсидијарни споразум о кориштењу средстава из кредита Међународне асоцијације за развој (IDA) у износи од  960.000 SDR и дана 15. 09. 2010. године Супсидијарни споразум о кориштењу средстава из зајма Међународне банке за обнову и развој (IBRD) у износу од 2.380.000 EUR за потребе изградње регионалне санитарне депоније у Зворнику.

Након поведене проведуре набавке у складу са Смјерницама Свјетске банке,  дана 19. 09. 2012. године потписан је Уговор број BA-SWMP2-ICB-03-W-10-7629BA-ZV- Изградња регионалне санитарне депоније „Црни Врх“ Зворник, између Јавног предузећа „Регионална депонија“, Зворник и конзорцијума „Зворник путеви а.д. Зворник, ГТ Траде Сплит и Букпромет д.о.о. Бијељина“.  Уговор је потписан на износ од  5.866.268.03 КМ  са ПДВ-ом, са планираним роком изградње од 18 мјесеци.

Уговор о вршењу надзора над радовима на изградњи регионалне санитарне депоније „Црни Врх“, Зворник, број BA-SWMP2-CQ-16-S-10-4540BA-ZV је потписан дана 28. 09. 2012. године са конзорцијумом „Институт за грађевинарство ИГ д.о.о., Бања Лука и LGA Bautechnik GmbH, Germany“. У складу са законском регулативом надзор над извођењем радова врши контролу квалитета извођења радова и остале законски дефинисане активности.

Имајући у виду датум потписа Уговора, радове није било могуће започети предвиђеном динамиком и предвиђеним обухватом с обзиром на зимски период године и врсту радова који захтијевају повољније временске услове. Уз мања кашњења узрокована великим бројем кишних дана радови су се континуирано реализовали до маја 2014. године, до кад је Уговор извршен у финасијском износу од 3.220.966,08 КМ и физичком обиму од 60% радова према извјештају надзорног органа.

У мају 2014. године Република Српска је била захваћена обимним падавинама и поплавама што је утицало и на реализацију Уговора изградње регионалне санитарне депоније „Црни Врх“, Зворник.  Падавине су изазвале слијегање и помјерање терена. Одлуком директора Јавног предузећа „Регионална депонија“ Зворник, дана 29. 05. 2014. године формирана је Комисија за процјену штета. Комисија је свој Записник доставила ЈП „Регионална депонија“, Зворник дана 18. 06. 2014. године у којем су констатовали физички обим и финансијски износ насталих штета.

На захтјев Јавног предузећа „Регионална депонија“ Зворник представници Републичког завода за геолошка истраживања су обишли локацију и дана 27. 10. 2014. године доставили Информацију о обиласку терена захваћеног клизиштима на простору изградње регионалнe санитарне депоније „Црни Врх“ Зворник, којом је наведено да је дошло до појаве клизишта те да би се утврдили узроци, неопходно је извршити детаљна геотехничка истраживања и испитивања.

Усљед слијегања терена и могућности настанка нових клизишта наставак извођења радова није био могућ без додатних истраживања и санације штете. У складу са наведеним проведено је низ активности како би се створили услови за наставак радова и то:

  • Урађен је пројекат геотехничких истраживања клизишта- Уговор је потписан између ЈП „Регионална депонија“ Зворник и предузећа „Криптос“ д.о.о., Милићи дана 06.02.2015.године, а исти је успјешно реализован дана 11. 02. 2015. године.
  • Извршена је ревизија пројекта геотехничких истраживања клизишта- Уговор је потписан између ЈП „Регионална депонија“ Зворник и предузећа „ИРМ-БОР“ д.о.о., Зворник дана 06. 02. 2015. године, а исти је успјешно реализован дана 13. 02. 2015. године.
  • Проведени су истражни радови према пројекту геотехничких истраживања клизишта- Уговор је потписан између ЈП „Регионална депонија“ Зворник и предузећа Технички институт д.о.о., Бијељина дана 20. 04. 2015. године, а исти је успјешно реализован дана 01. 06. 2015. године.
  • Вршен је надзор над истражним радовима према пројекту геотехничких истраживања клизишта- Уговор је потписан између ЈП „Регионална депонија“ Зворник и предузећа „Криптос“ д.о.о., Милићи дана 22. 04. 2015.године, а исти је успјешно реализован дана 05. 06. 2015. године.
  • Урађен је пројекат санације клизишта- Уговор је потписан између ЈП „Регионална депонија“ Зворник и фирме Интитут за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, дана  30. 07. 2015. године, а исти је успјешно реализован дана 13. 08. 2015. године.
  • Извршена је ревизија пројекта санације клизишта- Уговор је потписан између ЈП „Регионална депонија“ Зворник и фирме „INK CONSTRUCTOR“ Бања Лука, дана 31. 08. 2015. године, а исти је успјешно реализован дана 04. 09. 2015. године.
  • Извршена је ревизија геотехничког елабората- Уговор је потписан између ЈП „Регионална депонија“ Зворник и фирме „ИРМ-БОР“ д.о.о, Зворник дана 04. 08. 2015. године, а исти је успјешно реализован дана 08. 08. 2015. године.

Усљед свега наведеног, радови на изградњи депоније се нису изводили у складу са планираном динамиком, односно дошло је до значајних кашњења. Радови су настављени по завршетку горе наведених активности.

Извођач радова је успјешно окончао радове по Уговору дана 15. 12. 2015. године, што је и потврђено завршним извјештајем достављеним од стране надзорног органа. ЈП „Регионална депонија“ Зворник је дана 31. 12. 2015. године доставило извјештај о завшетку радова број 584/15 у којем се наводи да је надзор извршио преглед изведених радова на терену и констатовао да су сви радови завршени. На основу Уговора извођач радова треба да још достави Окончану ситуацију у вриједности од 766.824,44 КМ са ПДВ-ом.

На основу напријед наведеног може се закључити да су разлози кашњења у реализацији Уговора број SWMP2-ICB-03-W-10-7629BA-ZV- Изградња регионалне санитарне депоније „Црни Врх“, Зворник, почетак радова у зимском периоду године, изразито лоше временске прилике које су пратиле изградњу депоније те провођење истраживања у вези помјерања тла и израде пројектне документације за санацију истог.

С поштовањем, 

                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                         Сребренка Голић

 

 

 

Прилог:

  • Достављена информација од стране ЈП „Регионална депонија“ Зворник бр. 97/16 од 08. 03. 2016. године

 

НАПОМЕНА: Достављена информација наведена у Допису Министарства доступна у Служби НС РС.

 

 

 

02.03.2016
Сазив: 
9