Народни посланик Соња Караџић Јовичевић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Соња Караџић Јовичевић, Клуб посланика СДС, поставила је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Имамо Закон о локалној управи и самоуправи, имамо Закон о Граду Источно Сарајево. Да је Закон о локалној управи и самоуправи био примјењив и на тако специфичан град као што је град Источно Сарајево, вјероватно не бисмо доносили посебан закон.

Међутим, у пракси се стално води борба шта је старије „кока ил' јаје“ и обично из једног, из другог закона начелници узимају оно што им највише одговара. При томе, гадоначелник се налази у најтежој ситуацији да објасни да заиста као градоначелник, први пут биран директно, треба и може да ради по закону о граду Источно Сарајево. Ми који смо посланици из тог дијела Републике Српске, заиста желимо да знамо шта је оно на шта се ми реферишемо.

 

ОДГОВОР:

Број: 10.3.1-014-33/22

Датум: 6. јун 2022. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

      Народни посланик Соња Караџић Јовичевић, Клуб посланика СДС, поставила је Министарству управе и локалне самоуправе, на Двадесет другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 31. маја и 1. јуна 2022. године сљедеће посланичко питање:

      „Имамо Закон о локалној управи и самоуправи, имамо Закон о Граду Источно Сарајево, да је Закон о локалној управи и самоуправи био примјењив и на тако специфичан град као што је град Источно Сарајево, вјероватно не бисмо доносили посебан закон.

      Међутим, у пракси се стално води борба шта је старије „кока ил` јаје“ и обично из једног из другог закона начелници узимају оно што им највише одговара, при томе градоначелник се налази у најтежој ситуацији да објасни да заиста као градоначелник, први пут биран директно, треба и може да ради по закону о граду Источно Сарајево. Ми који смо посланици из тог дијела Републике Српске заиста желимо да знамо шта је оно на шта се ми реферишемо. “

      У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) уређује, између осталог, систем локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе, начин и услове њиховог формирања, послове локалне самоуправе, органе јединица локалне самоуправе, међусобне односе скупштине јединице локалне самоуправе и градоначелника, односно начелника општине, имовину и финансирање јединица локалне самоуправе, као и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе.

Даље, Закон о Граду Источно Сарајево („Службени гласник Републике Српске“, број 18/20) уређује положај, надлежност, органе, међусобне односе Скупштине и градоначелника, имовину и финасирање града, акте, облике непосредног учешћа грађана, јавност рада и сарадњу Града Источно Сарајево са другим субјектима. Чланом 3. наведеног закона прописано је да се на сва питања која нису уређена овим законом, а односе се на Град Источно Сарајево, као јединицу локалне самоуправе, примјењују одредбе закона којим се уређује систем локалне самоуправе (Закон о локалној самоуправи) и одредбе закона којим се уређују права и дужности из радног односа службеника и намјештеника у органима јединице локалне самоуправе (Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе). Дакле, наведени закони представљају lex generali, односно опште законе којима се  на једнообразан и системски начин уређује сва питања која су предмет закона и које су дужне да поштују све јединице локалне самоуправе.

С друге стране, Закон о Граду Источно Сарајево представља lex specialis, односно закон који уређује питања која су специфична за Град Источно Сарајево и општине које улазе у његов састав.

Имајући у виду наведено, јасно произлази да су органи општина које улазе у састав града, као и органи Града Источно Сарајево дужни да примјењују и један и други закон, те с тим у вези, истичемо да се  Закон о Граду Источно Сарајево не може посматрати одвојено од других прописа који уређују систем локалне самоуправе, а прије свега у односу на Закон о локалној самоуправи и Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе.

 

                                                                                                                                   М и н и с т а р

                                    

                                                                                                                                  Сенка Јујић

                                                                                                                         

 

 

31.05.2022
Сазив: 
10