Оdluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Programu razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima

Verzija za štampanjePDF верзија
92/16
20.10.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) i čl. 15, 17. i 21. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12), Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj sjednici održanoj 20. oktobra 2016. godine, donijela je

 

 

Оdluku

o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Programu razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima

 

 

I

 

1) Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede ‒ IFAD po Programu razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima u iznosu od EUR 4.680.000, što predstavlja 42% od EUR 11.120.000 ukupnog zaduženja za Bosnu i Hercegovinu.

2) Prihvataju se sredstva donacije Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), koja se odobravaju Republici Srpskoj u iznosu od EUR 200.000, što predstavlja 43% od EUR 470.000 ukupnih  sredstava za Bosnu i Hercegovinu.

 

II

 

Cilj Programa razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (u daljem tekstu: Program) je smanjenje siromaštva u ruralnim područjima Republike Srpske, a koji bi se ostvario na način da se malim poljoprivrednim proizvođačima i drugim siromašnim kategorijama stanovništva u ruralnim područjima, obezbijede sredstva za razvoj podsektora uzgoja voća i povrća, skupljanje i preradu sekundarnih šumskih proizvoda, kao i razvoj drugih potencijalnih grana poljoprivrede, čime bi se omogućilo održivo unapređenje njihovog socioekonomskog statusa.

 

III

 

Kreditna i donatorska sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za finansiranje sljedećih komponenti Programa:

 • unapređivanje poslovnog ambijenta za razvoj podsektora poljoprivrede (voćarstvo, povrtarstvo, skupljanje i prerada sekundarnih šumskih proizvoda, kao i razvoj drugih potencijalnih grana poljoprivrede) putem unapređivanja strukturnih, institucionalnih i regulatornih rješenja, a kojim bi se podstaklo uključivanje malih poljoprivrednih proizvođača i privlačenje investitora u izabrane podsektore,
 • integrisanje malih poljoprivrednih proizvođača, žena i mladih u ruralnim područjima u profitabilne i održive poljoprivredne djelatnosti, kao i jačanje organizacija proizvođača koje bi se osposobile da iskoriste povoljne poslovne prilike i zastupaju interese svojih članova na nivou klastera i podsektora u kojem djeluju i
 • upravljanje, praćenje i ocjena projekta, a koje se osvaruje kroz isplatu operativnih troškova dodatnog broja zaposlenih u Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata koji će obavljati specijalizovane poslove planirane Programom.

 

 IV

 

1) Kreditna sredstva iz tačke I podtačka 1. ove odluke odobravaju se Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima:

 • rok otplate: 18 godina,
 • period odgode plaćanja: tri godine,
 • kamatna stopa: referentna kamatna stopa IFAD-a,
 • otplata glavnice: 15. februara i 15. avgusta i
 • valuta otplate: evro.

2) Pokazatelji stanja duga (preliminarni podaci):

 • javni dug Republike Srpske na dan 28. februar 2016. godine iznosi 4.295,86 mil. KM (47,03% procijenjenog BDP-a za 2016. godinu) i
 • ukupan dug Republike Srpske na dan 28. februar 2016. godine iznosi 5.275,50 mil. KM (57,75% procijenjenog BDP-a za 2016. godinu).

 

V

 

U periodu realizacije Program se sufinansira i sredstvima budžeta Republike Srpske u iznosu od 720.000 evra maksimalno, a koja su namijenjena za za plaćanje poreza i drugih naknada i sredstvima jedinica lokalne samouprave u iznosu do 317.000 evra.

 

VI

 

  Krajnji korisnik i dužnik po kreditu je Republika Srpska.

 

VII

 

         Program se realizuje u periodu od pet godina od dana efektivnosti.

 

VIII

 

         Program realizuje Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

IX

 

1) Nadzor nad realizacijom Programa vrši Upravni odbor Programa.

2) Upravni odbor Programa imenuje Vlada Republike Srpske, a činiće ga predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva finansija i Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

3) Zadatak Upravnog odbora Programa je da Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata daje smjernice i uputstva u sprovođenju projektnih aktivnosti, vrši uvid i ocjenjivanje uspješnosti realizacije Programa, razmatra i odobrava godišnji plan rada i finansijski plan Programa i vrši druge poslove za koje se ukaže potreba prilikom realizacije Programa.

 

X

 

Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:

 • Projektnog sporazuma između IFAD i Republike Srpske i
 • Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

 

XI

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija.

 

XII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1219/16                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 20. oktobar 2016. godine                         NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                    Nedeljko Čubrilović