Odluka о iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2018. godini

Verzija za štampanjePDF верзија
19/18
22.02.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) i čl. 41. i  42.  Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset trećoj  sjednici održanoj       22. februara 2018. godine, donijela je sljedeću

 

Odluka

о iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska

u 2018. godini

 

 

I

 

Odobrava se izdavanje garancija Republike Srpske za kreditna zaduženja u 2018. godini do iznosa od 750.000.000 KM, s tim da ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancija ne može biti veća od 10%  ostvarenog BDP-a u tekućoj godini.

 

II

 

Garancije Republike Srpske mogu se izdati kreditoru ili zajmodavcu za kreditna zaduženja za: garantovanje obaveza nastalih zaduženjem jedinica lokalne samouprave, fondova socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova kojima ona upravlja, kao i javnih preduzeća i institucija javnog sektora u vezi sa finansiranjem kapitalnih investicija, refinansiranjem postojećeg duga, finansiranjem prenesenih obaveza, finansiranjem budžetskog deficita i obezbjeđivanjem sredstava radi izmirenja zakonom utvrđenih prava.

 

III

 

Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) će u okviru ograničenja iz tačke I ove odluke donijeti pojedinačne odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancija Republike Srpske za 2018. godinu za kreditna zaduženja za subjekte i namjene iz tačke II ove odluke.

 

IV

 

Vlada imenuje potpisnika garancije Republike Srpske iz tačke III ove odluke.

 

V

 

Vlada će sa svakim pojednačnim korisnikom garancije Republike Srpske potpisati ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza u vezi sa izdatom garancijom.

 

VI

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

 

VII

 

Vlada Republike Srpske  će dva puta godišnje informisati Narodnu skupštinu Republike Srpske o iznosu izdatih garancija i stanju duga po izdatim garancijama Republike Srpske sa sljedećim elementima:

  • kome je izdata garancija,
  • na koji iznos,
  • na koji period i
  • pod kojim uslovima.

VIII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-136/18                                                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 22. februar 2018. godine                                                          NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                                    Nedeljko Čubrilović