Odluka broj: 01-1605/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
114/14
18.12.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 60., 182., i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Trećoj posebnoj sjednici, održanoj 18. decembra 2014. godine, donijela je sljedeću

                                                                                                            

O D L U K U

I

U Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, za člana Odbora, izabrana je Dobrila Drinić.

          

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1605/14                                                       

Datum: 18. decembar 2014. godine

 

Broj službenog glasnika: 114/ 14