Odluka o broju potpredsjednika u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
107/18
19.11.2018

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 8. i 79. dopunjenog Amandmanom CXXII na Ustav Republike Srpske, čl.8. stav 1. alineja 4., 19. stav 3., 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj sjednici, održanoj 19. novembra 2018. godine,  donijela   je   s lj e d e ć u 

 

O D L U K U

o broju potpredsjednika u Narodnoj skupštini Republike Srpske

 

I

 

U Desetom sazivu za mandatni period 2018 – 2022. godina Narodna skupština Republike Srpske bira četiri (4) potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. 

 

II

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1083/18                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 19. novembar 2018. godine                      NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                  Nedeljko Čubrilović