Odluka o izboru glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
28/18
22.03.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  u  vezi sa članom 10.  Zakona o reviziji javnog sektora  Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 98/05 i 20/14), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadeset trećoj sjednici,  održanoj  22. marta  2018.  godine, donijela   je   sljedeću 

 

 

O D L U K U

o izboru glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora  Republike Srpske

 

I

 

         Za glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora  Republike Srpske,  izabran je  Jovo Radukić,  na period od sedam  (7) godina.

 

        

 

II

        

         Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-271/18                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 22. mart 2018. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                       Nedeljko Čubrilović