Odluka o izboru vršioca dužnosti glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. st. 1 i 2.   Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), a u vezi sa članom 10. Zakona o reviziji javnog sektora  Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 98/05 i 20/14), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, donijela je sljedeću

 

ODLUKU

o izboru vršioca dužnosti glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

 

I

 

         Jovo Radukić, bira se za vršioca dužnosti glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske do okončanja procedure izbora glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1121/17                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                           Nedeljko Čubrilović