ODLUKA O IZRADI ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „AERODROM TREBINjE“

Verzija za štampanjePDF верзија
100/20
13.10.2020

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 18. t b) i i), člana 38. stav 1, člana 40. stav 1. i člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 177. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvanaestoj redovnoj sjednici održanoj 24. septembra 2020. godine, donijela je sljedeću

 

ODLUKU

O IZRADI ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE

„AERODROM TREBINjE“

 

 I

 

Ovom odlukom propisuje se izrada Zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ po skraćenom postupku.

 

II

 

Zoning plan područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ (u daljem tekstu: Plan) donosi se za planski period od deset godina.

 

III

 

Planom se obuhvata područje na teritoriji grada Trebinje površine oko 1.234 ha, koje zahvata šire područje naselja Hum, Taleža i Cerovac, utvrđeno grafičkim prilogom.

 

IV

 

Za izradu Plana definišu se sljedeće smjernice:

1) plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju (u daljem tekstu: Zakon), Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/13), (u daljem tekstu: Pravilnik),  Pravilnika o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja po skraćenom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  69/13), Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14), Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 79/15 i 70/20), te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, zaštita prirode, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine),

2) prilikom izrade Plana posebna pažnja se posvećuje javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja,

3) nosilac izrade obezbjeđuje usaglašenost Plana u toku njegove izrade sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine koji je donesen na osnovu Odluke o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/15), sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja i sa važećim planskim dokumentima susjednih područja,

4) u funkciji sprovođenja Plana, nosilac izrade treba posebno da identifikuje:

  • institucionalni i kadrovski okvir za praćenje sprovođenja Plana,
  • teritorijalne i funkcionalne prioritete,
  • obaveze lica koja gazduju obuhvaćenim područjem i jedinice lokalne samouprave,
  • sistem razvojnih politika – upravljanje zemljištima, drugim resursima i izgradnjom,
  • mogućnosti sinhronizacije razvoja i izgradnje (Republika – jedinice lokalne samouprave – investitori – druga lica),

5) prije pristupanja izradi prijedloga dokumenta, nosilac izrade Plana dostavlja Nacrt plana Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (u daljem tekstu: Ministarstvo) radi sprovođenja postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

 

V

 

Sadržaj Plana propisan je Zakonom i Pravilnikom.

 

VI

 

1) Nosilac pripreme Plana (u daljem tekstu: nosilac pripreme) je Ministarstvo.

2) Nosilac izrade Plana je pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja, čiji će izbor izvršiti podnosilac inicijative, odnosno investitor, za donošenje Plana, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 39/14).

 

VII

 

1) Nacrt plana nosilac izrade dostavlja nosiocu pripreme u roku utvrđenom ugovorom o izradi dokumenta.

2) Nacrt plana daje se na javni uvid u trajanju od 15 dana u sjedištu jedinice lokalne samouprave – Grad Trebinje i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

3) Obavještavanje javnosti o mjestu, trajanju i načinu izlaganja Nacrta na javni uvid objavljuje se oglasom u najmanje dva sredstva javnog informisanja osam dana prije početka javnog uvida.

4) Oglas iz podtačke 3) ove tačke sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u Plan, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt plana.

5) Nacrt plana, koji sadrži tekstualni i grafički dio, daje se na javni uvid u sjedište jedinice lokalne samouprave i tu se prikupljaju prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih lica.

 

VIII

 

1) Po okončanju javnog uvida, nosilac izrade priprema Prijedlog plana na osnovu svog stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima pristiglim u toku javnog uvida i dostavlja ga nosiocu pripreme u roku od 15 dana od dana dostavljanja primjedaba, prijedloga i mišljenja.

2) Nosilac pripreme utvrđuje dostavljeni Prijedlog plana, priprema odluku o usvajanju i u roku od 15 dana od dana kada je dostavljen prijedlog plana, prosljeđuje dokument Narodnoj skupštini Republike Srpske.

 

 

 

 

IX

 

Plan donosi Narodna skupština Republike Srpske, a Odluka o donošenju Plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

X

 

Svi republički organi, organizacije i institucije i pravna lica od kojih je u toku izrade Plana potrebno pribaviti mišljenje na prijedloge planskih rješenja, dostavljaju svoja mišljenja u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

 

XI

 

Ugovore o izradi Plana zaključuju nosilac pripreme, pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja i podnosilac inicijative za donošenje Plana.

 

XII

 

Sredstva za izradu Plana obezbjeđuje podnosilac inicijative za donošenje Plana, odnosno investitor izrade Plana.

 

XIII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

 

Broj: 02/1-021-847/20                                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 24. septembar 2020. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                           

                                                                                                       Nedeljko Čubrilović