Odluka o usvajanju Statističkog programa Republike Srpske za period 2018-2021. godina

Verzija za štampanjePDF верзија
21/18
01.03.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 1. marta 2018. godine,  donijela je sljedeću

 

 

Odluka

o usvajanju Statističkog programa Republike Srpske

za period 2018-2021. godina

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Statistički program Republike Srpske za period 2018-2021. godina.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-173/18                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 1. mart  2018. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                     Nedeljko Čubrilović