Odluka o usvajanju Strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godinaој за период 2016-2025. годинана

Verzija za štampanjePDF верзија
92/16
20.10.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske na Četrnaestoj sjednici, održanoj 20. oktobra 2016. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju  Strategije razvoja javnih puteva u

Republici Srpskoj za period 2016-2025. godina

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period  2016-2025. godina.

 

II
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-1202/16                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 20. oktobar 2016.  godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                         Nedeljko Čubrilović