Ekonomska politika Republike Srpske za 2016. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
110/15
23.12.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Petnaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2015. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Ekonomske politike

 Republike Srpske za 2016. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2016. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2016. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1660/15                                                        Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine                             Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                       dr  Nenad Stevandić